Στρατηγικό Σχέδιο

Τον Ιούνιο 2013 πραγματοποιήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Με βάση τις παρατηρήσεις που περιέχει η έκθεση αξιολόγησης, το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ. Τ.Ε. έθεσε σε διαβούλευση και στη συνέχεια συνέταξε Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβάθμιση όλου του πλέγματος λειτουργίας του που αφορά το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο για την επόμενη διετία. 

 

strategic plan
Στρατηγικό Σχέδιο