Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο απόφοιτος του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, θα είναι σε θέση να:

 • Έχει την ικανότητα συνδυασμού θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την αντιμετώπιση επαγγελματικών προκλήσεων.
 • Έχει την ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Κατανοεί τη σημασία του επαγγέλματός του, τις κοινωνικές, ηθικές και νομικές προεκτάσεις που έχει η άσκησή του.
 • Μπορεί να αναλύει και αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα σαν άτομο ή σαν μέλος ομάδας επιστημόνων.
 • Αναπτύσσει κώδικα σε χαμηλού και υψηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού.
 • Διακρίνει, συνθέτει, κατασκευάζει και συντηρεί το λογισμικό και υλικό Υπολογιστικών Συστημάτων, των περιφερειακών τους και των εφαρμογών τους.
 • Δημιουργεί ρομποτικές κατασκευές ή ανακατασκευάζει και υλοποιεί τμήματα αυτών.
 • Συντηρεί και αναβαθμίζει το υλικό και το λογισμικό Υπολογιστικών Συστημάτων.
 • Σχεδιάζει τμήματα συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών και δικτύων και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες και λογισμικό σχετικό με αυτά.
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται έργα εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών αυτών στην ιατρική, εκπαίδευση και βιομηχανία.
 • Συνθέτει, συντάσσει και αξιολογεί μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με εφαρμογές τηλεματικής, συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
 • Συνθέτει υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις για τη σχεδίαση, εγκατάσταση, προγραμματισμό, επέκταση συστημάτων επικοινωνιών.
 • Διαθέτει λεπτομερή γνώση του αντικειμένου σπουδών του που αφορά το λογισμικό και των εφαρμογών τους σε διάφορους τομείς όπως οι επικοινωνίες, η βιομηχανία, η ιατρική, η εκπαίδευση, σύγχρονα δίκτυα, κλπ.