Εξωτερική Αξιολόγηση

 Τον Ιούνιο 2013 πραγματοποιήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος από την ΑΔΙΠ. Συνοπτικά οι παρατηρήσεις των αξιολογητών ήταν οι εξής:

Δυνατά Σημεία

 • Ορθολογικά σχεδιασμένο και λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών
 • Πολύ ικανοποιητική απορρόφηση πτυχιούχων από αγορά εργασίας
 • Έντονη και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας 
 • Ενσωμάτωση ευρημάτων ερευνών στη διδασκαλία
 • Ερευνητικές συνεργασίες με ΑΕΙ του εσωτερικού και εξωτερικού 

Αδύνατα Σημεία

 • Χαμηλή προσέλευση φοιτητών στην παρακολούθηση των μαθημάτων
 • Μεγάλη αναλογία φοιτητών/μελών ΕΠ στα πρώτα εξάμηνα (170/1)
 • Αναμόρφωση εργαστηριακού εξοπλισμού και παραχώρηση επιπρόσθετων χώρων.

Συστάσεις  

 • Καθιέρωση διαδικασίας εξέτασης θεμάτων τελικών εξετάσεων
 • Διαμόρφωση ερευνητικής πολιτικής σε επίπεδα τμήματος και Ιδρύματος και δημιουργία κουλτούρας έρευνας .
 • Διαμόρφωση καταλόγων έγκριτων επιστημονικών περιοδικών και επιδίωξη μελών ΕΠ να δημοσιεύσουν σε αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες.

 Οι ενέργειες του Τμήματος για να ανταποκριθεί στις παρατηρήσεις της Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τμήματος στον οποίο θα καθορίζονται διαδικασίες που δεν προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος, όπως:
  • Καταγραφή της διαδικασίας ανάθεσης και εξέτασης των πτυχιακών εργασιών, πρότυπο συγγραφής τους, ανάρτησή τους στον ιστότοπο του τμήματος, κλπ.
  • Καταγραφή της διαδικασίας πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
  • Καταγραφή των διοικητικών διαδικασιών του τμήματος (τρόπος δήλωσης μαθημάτων, αίτησης δικαιολογητικών, κατάθεσης βαθμολογιών, κλπ).
  • Εκπόνηση κανονισμού εργαστηρίων.

  Ο εσωτερικός κανονισμός του Τμήματος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος ώστε να είναι διαθέσιμος τόσο στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό όσο και στους σπουδαστές.

 • Προσπάθεια ανάθεσης πτυχιακών εργασιών (στο προπτυχιακό και ιδιαίτερα στο μεταπτυχιακό) σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και κυρίως με εταιρείες.
 • Ενίσχυση των συνεργασιών με άλλα Τμήματα, Ιδρύματα, εταιρείες. Γι’ αυτόν το σκοπό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία SAP (σύναψη συmφωνητικού Associate Membership) για χρήση της πλατφόρμας της εταιρείας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το Τμήμα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Cranfield, Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο δέχεται προπτυχιακούς αποφοίτους για μεταπτυχιακό κύκλο ή μεταπτυχιακούς αποφοίτους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Έχει γίνει επίσκεψη εκπαιδευτικού προσωπικού αμφίδρομα μέσω ERASMUS και ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει κληθεί σαν εξωτερικός αξιολογητής υποψηφίου διδάκτορα στη Σχολή Αυτόνομων Συστημάτων Ελέγχου.

Συνδεδεμένα Αρχεία