Ακαδημαϊκός Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακαδημαϊκός Τίτλος Σπουδών και Διάρκεια Φοίτησης

  1. Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού κύκλου θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
  2. Ο απονεμόμενος τίτλος είναι “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικού Εφαρμοσμένων  Πληροφοριακών συστημάτων”.
  3. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών για πλήρη φοίτηση και 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική φοίτηση.
  4. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση και 12 ακαδημαϊκά εξάμηνα για μερική φοίτηση. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ και τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
  5. Ο τίτλος απονέμεται όταν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και τη διπλωματική του εργασία.
  6. Στην αναλυτική βαθμολογία, που δίνεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., αναγράφονται οι βαθμοί των μαθημάτων που ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει παρακολουθήσει με ικανοποιητική επίδοση και ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής.