Λειτουργία Π.Μ.Σ.

  1. Οι Σπουδές του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) διέπονται από τον N.3685-2008.
  2. Οι Σπουδές του Μ.Δ.Ε. διέπονται από τον «Κανονισμός ΠΜΣ Ιδρύματος» του ΤΕΙ Πειραιά, ΦΕΚ 3257/20-12-2013.
  3. Οι Σπουδές του Μ.Δ.Ε. διέπονται από τις παρούσες διατάξεις που αποτελούν και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
  4. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος Η.Υ.Σ. θα εξετάζει κάθε δύο χρόνια την αναγκαιότητα συνέχισης του Π.Μ.Σ. και θα προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών του.