Τόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων

 Το Π.Μ.Σ. θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πειραιά, Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω. Το ΤΕΙ Πειραιά, για την άρτια λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα διαθέσει:

  1. Αίθουσες διδασκαλίας
  2. Χώρους εργαστηρίων, η υποδομή των οποίων θα καθοριστεί από τη Σ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.
  3. Χώρο για τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  4. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας
  5. Την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κεντρικής του Βιβλιοθήκης.

Το Τμήμα Η.Υ.Σ. θα συνδράμει στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο μετά από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.

20150117_124829

 


20150117_125014