Διδασκαλία

  1. Η Σ.Ε. ορίζει ένα μέλος Ε.Π. ως επιβλέποντα κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του και αποτελεί τη συμβουλευτική πηγή του.
  2. Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3685/16.7.2008.
  3. Η μέθοδος διδασκαλίας των μαθημάτων και ο τρόπος αξιολόγησης φαίνεται στην αναλυτική παρουσίαση του κάθε μαθήματος.
  4. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. Εξαιρούνται οι φοιτητές που επαναλαμβάνουν μαθήματα, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν περισσότερα μαθήματα.
  5. Για τη διδασκαλία ειδικών θεμάτων ή σεμιναρίων μπορούν να προσκαλούνται επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους αναλόγου γνωστικού αντικειμένου.
  6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα αξιολογούν στο τέλος κάθε εξαμήνου τα μαθήματα που παρακολούθησαν, τους διδάσκοντες, την γενικότερη υποδομή του Π.Μ.Σ. και τη διοικητική υποστήριξη, με ειδικό ερωτηματολόγιο.