Βαθμολογία

  1. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 0 έως 10.
  2. Ένα μάθημα θεωρείται επιτυχές, σύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησής του, όταν έχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5.
  3. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται με τον ίδιο τρόπο.
  4. Ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι το άθροισμα του μέσου όρου των βαθμών των υποχρεωτικών μαθημάτων πολλαπλασιασμένου με συντελεστή 0.8 και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιασμένου με συντελεστή 0.2.