Διπλωματική Εργασία

  1. Το Ε.Π. του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει έγκαιρα λίστα θεμάτων για διπλωματική εργασία.
  2. Ο εισηγητής μιας διπλωματικής εργασίας είναι και ο επιβλέπων καθηγητής. Εισηγητές και επιβλέποντες καθηγητές μπορεί να είναι ερευνητές ή επιστημονικοί συνεργάτες του ΤΕΙ κάτοχοι διδακτορικού τίτλου με ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα.
  3. Η διπλωματική εργασία διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και όχι περισσότερο από δύο.
  4. Η διπλωματική εργασία μπορεί να επαναληφθεί μόνο μία φορά, σε περίπτωση απόρριψης, διαφορετικά ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει μόνο πιστοποιητικό παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.
  5. Η διπλωματική εργασία εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο εισηγητής και επιβλέπων καθηγητής. Ο τρόπος συγγραφής της έχει καθορισμένη μορφή (έντυπη και ηλεκτρονική) και ένα αντίγραφό της παραμένει στη βιβλιοθήκη του τμήματος Η.Υ.Σ.

Το Τμήμα Η.Υ.Σ. έχει θέσει βάσεις συνεργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο με το Πανεπιστήμιο Cranfield Μεγάλης Βρετανίας όσον αφορά:

  • Την παρακολούθηση μαθημάτων στο Cranfield στα πλαίσια του Erasmus.
  • Την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Erasmus.
  • Τη συνέχιση σε κύκλο διδακτορικών σπουδών.

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με την πτυχιακή εργασία του προπτυχιακού κύκλου.

Διπλωματική Εργασία