Διαδικασία Εισαγωγής

Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων Π.Μ.Σ.

 • Υποβολή αιτήσεων από 15 Iουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2016.
 • Συνεντεύξεις υποψηφίων από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016.
 • Ανακοίνωση υποψηφίων που έγιναν δεκτοί 27 Σεπτεμβρίου 2016.
 • Μαθήματα Α’ Εξαμήνου από 30 Σεπτεμβρίου έως 29 Ιανουαρίου 2017.
 • Εξετάσεις Α’ Εξαμήνου από 3 έως 18 Φεβρουαρίου 2017.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Θετικών ή Τεχνολογικών επιστημών της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής ή απόφοιτοι ΑΕΙ οι οποίοι απασχολούνται σε τομείς που έχουν σχέση με πληροφοριακά συστήματα, συστήματα αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ηλεκτρονικά συστήματα. Ενδεικτικά γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ από όλα τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Φυσικής και Μαθηματικών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, της ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών και τμημάτων συναφούς επιστημονικού αντικειμένου.

Τρόπος εισαγωγής

1. Το Τμήμα Η.Υ.Σ. θα προκηρύσσει κάθε έτος την εισαγωγή έως 50 φοιτητών στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2. Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. εξετάζονται από Επιτροπή μελών Ε.Π. του Τμήματος Η.Υ.Σ., που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 3. Η Επιτροπή εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί, συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και να καλέσει τον υποψήφιο σε συνέντευξη. 4. Η Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ενώ οι αποτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται και η αίτησή τους αρχειοθετείται.

Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια επιλογής τα οποία συνεκτιμούνται είναι:

 • Βαθμός πτυχίου.
 • Αναλυτική βαθμολογία σε μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή άλλου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής.
 • Θέμα και ποιότητα της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
 • Άλλες εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη.
 • Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο Π.M.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Κατά την ημερομηνία της έγγραφης αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές τους σπουδές, πρέπει όμως να πλησιάζουν στην επιτυχή αποπεράτωσή τους. Η εγγραφή τους για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα μπορεί να γίνει όταν αυτοί θα καταστούν πτυχιούχοι.

Έγγραφα και Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων είναι τα εξής:

 1. Αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος ΗΥΣ. Το ειδικό έντυπο αίτησης διατίθεται από την Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα http://mhys.daidalos.teipir.gr.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Πιστοποιητικό της Γραμματείας του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησαν στο οποίο να φαίνεται η σειρά αποφοίτησης ή η σειρά βαθμολογίας σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές.
 6. Βιογραφικό σημείωμα. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 7. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων και επαγγελματικής εμπειρίας.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής διατίθεται από την Γραμματεία του Τμήματος και από την παρούσα ιστοσελίδα. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες στην παρακάτω διεύθυνση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπόψη Επιτροπής Π.Μ.Σ. Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ

Για την υποβολή αίτησης, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα: