Όργανα Διοίκησης Π.Μ.Σ.

Τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ. είναι:

  1. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του ΤΕΙ Πειραιά.
  2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Η.Υ.Σ.
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
  4. Τα μέλη της Σ.Ε. για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι:
  • Δρ Ιωάννης Έλληνας, Καθηγητής

         Τηλ: 210 5381446 – 6973936578 
         Email: jellin@teipir.gr

  • Δρ Πάρις Μαστοροκώστας, Καθηγητής

         Τηλ:
          Email: mast@teipir.gr

  • Δρ Κώστας Κουκουλέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής

         Τηλ: 210 5381256
         Email: ccostas@teipir.gr