Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους

Πληροφορίες Προγράμματος

Σύντομο Όνομα:
IndrAQ
Πρόγραμμα:
ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ
Κατάσταση:
Ενεργό
Διάρκεια:
2012-2015
Προϋπολογισμός:
686,000 €
Συμμετέχοντες Φορείς:


Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η μελέτη της διακίνησης επιλεγμένων ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ με σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου των Ελλήνων από την έκθεση σε αυτούς. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μελετηθούν επιλεγμένοι πληθυσμοί σε περιοχές στόχους μέσω των εμπλεκομένων φορέων της παρούσας διιδρυματικής συνεργασίας μέσω πολυκατευθυντικής προσέγγισης που στόχο έχει την επίτευξη διεπιστημονικής έρευνας. Η μελέτη θα περιλαμβάνει μετρήσεις, προσομοιώσεις και εκτιμήσεις έκθεσης και κινδύνου λόγω ΦΑΡ και ΤΑΡ. Κύρια θα μελετηθούν ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ. Οι ΦΑΡ που θα ελεγχθούν θα είναι το Ρ και τα ΘΠ του και οι γ-ΑΥ. Οι υπό μελέτη ΤΑΡ θα είναι οι ενώσεις CH4, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, NO2, Ο3, βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλένιο, καθώς και τα ΑΣ.

 Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Η συλλογή δεδομένων επιλεγμένων ΦΑΡ και ΤΑΡ σε περιοχές στόχους μέσω διιδρυματικής προσέγγισης με έμφαση στους ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ.
  2. Η συλλογή συσχετιζόμενων παραμέτρων (μικροκλιματικές παράμετροι, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου και συναφή μετεωρολογικά δεδομένα)
  3. Ανάπτυξη προσομοιώσεων (μαθηματικές εξισώσεις-μοντέλα) διακίνησης ΦΑΡ και ΤΑΡ στη βάση αντιστοίχων προσομοιώσεων διεθνούς βιβλιογραφίας, υπαρχόντων στοιχείων ΠΕΡΠΑ, Δημοσίων Φορέων (π.χ. Δήμων), Ερευνητικών Ινστιτούτων (π.χ. Εθνικού Αστεροσκοπείου) κ.α. καθώς και συλλεχθεισών μετρήσεων. Η ανάπτυξη προσομοιώσεων θα γίνει μέσω κατασκευής εξειδικευμένων προγραμμάτων σε ευρέως αποδεκτές πλατφόρμες (MATLAB και LINUX Octave, gcc, gFortran) καθώς και σε έτοιμα έγκυρα πακέτα προσομοιώσεων ευρείας επιστημονικής αποδοχής (US-EPA RISK, CONTAMWZ).
  4. Η ανάλυση των δεδομένων και η εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων