Βιομηχανική Πληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
7101002
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
3
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, η ανάλυση των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων πραγματικού χρόνου,  των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων και των PLC. Περιγράφονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.


Μαθησιακοί Στόχοι

Εξοικείωση του φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Ανάλυση των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων πραγματικού χρόνου,  των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων και των PLC.Περιγράφονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.

.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη Αποφάσεων: Συνδυασμός τεχνικών για σύνθετα προβλήματα
 • Αυτόνομη εργασία που αφορά τις αναφερόμενες θεματικές ενότητες του μαθήματος
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Δυνατότητα παρακολούθησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων, Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων και αναγκών καθώς επίσης και η ικανότητα ανάλυσης θεμάτων και σύνθεσης προτάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων


Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Ενότητα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ενότητα 2 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ενότητα 3 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ενότητα 4 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ενότητα 5 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενότητα 6 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ενότητα 7 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ενότητα 8 - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ενότητα 9 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενότητα 10 - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ


Αξιολόγηση Σπουδαστών

Το μάθημα αξιολογείται μέσω εργασιών και τελικής γραπτής εξέτασης.

Συγκεκριμένα παραδίδονται έξι εργασίες που αφορούν τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.

 

 


Βιβλιογραφία

 • Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός, "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ", Αυτοέκδοση – Φεβρουάριος 2014
 • Ροβέρτος Κίνγκ, "Βιομηχανική Πληροφορική", Εκδόσεις Τζιόλα, 2003
 • Γεώργιος Χασάπης, "Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου", Εκδόσεις ΖΗΤΗ
 • Φώτης Κουμπούλης, "Βιομηχανικός Έλεγχος", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1999
 • Leslie Anderson, "Industrial Information Systems", State Mutual Book & Periodical Service, Limited, ISBN: 0-86176-034-4 / 0861760344
 • Michael J. Shaw, "Information-Based Manufacturing", Kluwer Academic Publishers, 2001
 • Edward J. Compass, Theodore J. Williams, "Computer Software for Industrial Control: Proceedings of the 7th Annual Advanced Control Conference", Reed Buisiness Information publishers, ISBN: 0-914331-06-X / 091433106X
 • "Advances in Industrial Computing Technology", Instrument Society of America, 1999, ISBN: 1556177097