Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
4
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244402
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει κατανοητή την σημερινή θεωρία και πρακτική των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, καθώς και να παρουσιάσει μια σε βάθος τεχνική επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες τονίζονται επίσης και γενικότερα ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία των δεδομένων, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, την ανάκτηση, την απόδοση, τις αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων και τέλος την διαχείριση βάσεων δεδομένων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί την μεθοδολογία σχεδιασμού Βάσεων δεδομένων και επιβεβαιώνει την ακεραιότητα δομής ης Βάσης.
 • Εφαρμόζει τις Βάσεις δεδομένων σε εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας κυρίως το σχεσιακό μοντέλο.
 • Χρησιμοποιεί την SQL καθώς και λογισμικά που υποστηρίζουν μία Βάση δεδομένων.
 • Εφαρμόζει τη θεωρία για να υποστηρίξει διάφορα μοντέλα δεδομένων και γλώσσες ερωτημάτων.
 • Εφαρμόζει πολιτικές ασφαλείας και ακεραιότητας που αφορούν βάσεις δεδομένων.
 • Έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε επίπεδο ομάδας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων.
 • Κατανοεί τις νέες εξελίξεις και τάσεις στις βάσεις δεδομένων.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Λήψη Αποφάσεων: Συνδυασμός τεχνικών για προηγμένα προβλήματα.
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση των εργαλείων ανάπτυξης για εξεύρεση λύσεων.
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός συστήματος Βάσης Δεδομένων.


Περιγραφή Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
 2. Μοντέλα Βάσης Δεδομένων.
 3. Σχεσιακό Μοντέλο.
 4. Σχεδιασμός του σχεσιακού μοντέλου.
 5. Προηγμένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων.
 6. Προγραμματισμός Σχεσιακής Βάσης.
 7. Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων.
 8. Προηγμένη SQL.
 9. Σχεδίαση βάσεων δεδομένων και συγχρονισμός.
 10. Διαχείριση Βάσης δεδομένων.
 11. Βελτιστοποίηση Βάσεων.
 12. Διαχείριση και ασφάλεια.
 13. Κατανεμημένα συστήματα Βάσεων Δεδομένων.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Θεωρία: 60%

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.


Βιβλιογραφία

 • Ε. Κεχρής,2015, Σχεσιακές βάσεις δεδομένων, 2η έκδοση., Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Ι. Μανωλόπουλος - Α. Ν. Παπαδόπουλος, 2006, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 • R. Raghu, G. Joahannes, 2013, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί
 • A.Silberschatz, H.F. Korth and S. Sudarshan, 2010, Database System Concepts, 6th Edition, McGraw-Hill
 • G.-Molina H., Ullman J. and Widom J., 2002, Database Systems: The Complete Book", Prentice Hall Inc
 • C.J Date, 2004, An Introduction to Database Systems, 8th Edition, Addison Wesley-Pearson Education Inc