Τεχνολογίες Πολυμέσων και Γραφικά με Η/Υ (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244606
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
1
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών αρχών απεικόνισης δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών με Η/Υ, καθώς και των βασικών αρχών σύνθεσης εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνολογίες παροχής ψηφιακού πολυμεσικού (multimedia) περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, κίνηση, video).


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές απεικόνισης δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών με Η/Υ.
 • Συνδυάζουν βασικές αρχές σύνθεσης.
 • Εφαρμόζουν τεχνολογίες παροχής ψηφιακού πολυμεσικού (multimedia) περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, κίνηση, video).


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Κώδικες και μέθοδοι ψηφιοποίησης κειμένου, εικόνας, ήχου.
 • Συστήματα και μοντέλα καθορισμού χρωμάτων, έγχρωμο κείμενο και έγχρωμα γραφικά.
 • Τυποποίηση αρχείων εικόνας, video, ήχου.
 • Bit mapped και vectorized αρχεία εικόνας.
 • Αλγόριθμοι dithering.
 • Αnimation.
 • Μέθοδοι συμπίεσης.
 • Συσκευές απεικόνισης, ψηφιοποίησης και αποθηκευτικά μέσα.
 • Συστήματα Συντεταγμένων.
 • Ο αλγόριθμος του Bresenhmam για τη σχεδίαση ευθυγράμμων τμημάτων.
 • Δισδιάστατες και Τρισδιάστατες Γεωμετρικές Μορφές.
 • Μέθοδοι εξομάλυνσης.
 • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί σχημάτων.
 • Γραμμικά, μη γραμμικά και τυχαία Fractals.
 • Απεικόνιση υφής (texture mapping).
 • Μοντέλα φωτισμού και μέθοδοι σκίασης και χαρακτηριστικά τρισδιάστατης σκηνής (rendering).
 • Σύνθεση και συγχρονισμός πολυμεσικής παρουσίασης, γλώσσα προγραμματισμού SMIL.
 • Στοιχεία σύνθεσης Εικονικής Πραγματικότητας και γλώσσα προγραμματισμoύ VRML.
 • Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών.
 • Ηλεκτρονική μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων και τεχνολογίες streaming.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση (60%)


Βιβλιογραφία

 • “Realnetworks production guide”, RealNetwork, 2002.
 • Gilbert Held and Thomas R. Marshall, “Data Compression”, John Wiley & sons.
 • Nigel Chapmanand & Jenny Chapman, “Digital Multimedia”, John Wiley & Sons, ISBN: 0471983861, 2000.
 • Tay Vaughan, “Multimedia: Making it Work”, McGraw-Hill Osborne Media; 6th edition ISBN: 0072230002, 2003.
 • Vaughan Tay “Multimedia : Making it work”, 7th Ed., Ελληνική Απόδοση - Γ. Σαμαράς, Εκδόσεις Μ.Γκιουρδας, .ISBN: 978-960-512-528-8, 2007.
 • W. M. Newman, R. F. Sproull, “Principles of Interactive Computer Graphics”, Mc Graw- Hill, 1986.
 • S. Harrington, “Computer Graphics”, Mc Graw-Hill, 1987.
 • J. Neider, T. Davis, M. Woo, “Open GL Programming Guide”, Addison-Wesley, 1993.
 • R. Hollands, “The Virtual Reality”, ed. by John Wiley & sons , ISBN: 0471958719, 1996.
 • ISO/IEC WD 14772, “The Virtual Reality Modeling Language Specification”, Ver. 2.0, 1996.