Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244708
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
3
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:
 • Επ. Καθ. Χαράλαμπος Πατρικάκης


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα των Τεχνολογιών Ευρυζωνικών Δικτύων στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων ευρείας ζώνης. Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά θέματα τεχνολογιών διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων πάνω από δίκτυα ευρείας ζώνης, τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση υψηλών ρυθμών μετάδοσης δεδομένων, τεχνικές μεταγωγής πληροφορίας με χρήση πακέτων, καθώς και θέματα υπηρεσιών με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά στο ρυθμό μετάδοσης και την εξασφάλιση ποιότητας, όπως η μετάδοση ροών πολυμέσων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Εκτιμήσει τις δυνατότητες και τον βασικό τρόπο χρήσης των τεχνολογιών δικτύων Ευρείας ζώνης, καθώς και να διακρίνει τις απαιτήσεις και τρόπο εξυπηρέτησης υπηρεσιών πάνω από αυτά.
 • Γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται η μεταγωγή πακέτων πάνω από Δίκτυα Ευρείας Ζώνης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δρομολόγηση πληροφορίας με χρήση τεχνολογιών χρήσης ετικέτας.
 • Αξιολογεί τις δυνατότητες των εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύου πρόσβασης/κορμού, για την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνίας δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες.
 • Αναλύσει και υπολογίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών πρωτοκόλλων με στόχο την αξιολόγηση/πρόταση/επιλογή λύσεων ανάπτυξης υποδομών επικοινωνίας, ή την εργασία σε σχετικό αντικείμενο.
 • Εργαστεί μόνος/η του/της ή να συνεργαστεί με συμφοιτητές ή με μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού/αποφάσεων/επιλογών τεχνολογιών υλοποίησης Ευρυζωνικών Δικτύων.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Ανάληψη αποφάσεων στη βάση σύνθεσης και επαγωγικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων.


Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές  ευρυζωνικών δικτύων, αρχίζοντας από τις βασικές αρχές δικτύων μεταγωγής πακέτου, πάνω στις οποίες βασίζονται όλα τα μοντέρνα ευρυζωνικά δίκτυα, καλύπτοντας τόσο τεχνολογίες πρόσβασης, όσο και δικτύων κορμού.

Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω:

 • Μεταγωγή κυκλώματος, μεταγωγή πακέτου, αναμετάδοση πλαισίου (Frame Relay), οπτική μεταγωγή. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH/SONET).
 • Αρχιτεκτονικές Δικτύων B-ISDN και xDSL
 • Δίκτυα βασισμένα στον Ασύγχρονο Τρόπου Μεταφοράς (ΑΤΜ).
 • Αρχιτεκτονικές μεταγωγέων πακέτου.
 • Eπισκόπηση τεχνολογιών δικτύων για υπηρεσίες πολυμέσων.
 • Διαχείριση πόρων, μορφοποίησης κίνησης, προτεραιοτήτων.
 • Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη λήξη των διαλέξεων και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση (100%) στη διδαχθείσα ύλη.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στα Ελληνικά, με ανοικτές σημειώσεις και περιλαμβάνουν ένα η περισσότερα από τα παρακάτω:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Σχεδίαση ή/και ανάλυση τρόπου λειτουργίας υποδομών δικτύων ευρείας ζώνης.
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα μετάδοσης πληροφορίας, μεταγωγής πακέτων και δρομολόγησης δεδομένων.
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας


Βιβλιογραφία

 • Δικτύωση Υπολογιστών, James F. Kurose - Keith W. Ross, 6η Έκδοση, εκδ. Γκιούρδας, 2013.
 • Δίκτυα Υπολογιστών, Tanenbaum, Wetherall, 5η Αμερικανική έκδοση, εκδ. Κλειδάριθμος, 2011
 • Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet , Douglas E. Comer, , 6η Έκδοση, Κλειδάριθμος, 2014
 • Δίκτυα Ευρείας Ζώνης: 3η Έκδοση, Βενιέρης Ιάκωβος, 2012
 • «ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ», Χρ. Βασιλόπουλος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ, Κλειδάριθμος, 2010