Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245507
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
2
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των τεχνολογιών ελέγχου και μείωσης της ρύπανσης, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Αναλύονται  τα προβλήματα (άμεσα και έμμεσα) που επηρεάζουν τους ανθρώπους λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, δυσμενείς επιπτώσεις στις κατασκευές, κ.λπ.), καθώς και στις δράσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων.

Ακολουθούν εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν την ικανότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους σπουδαστές, τόσο την κατανόηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα:

 • Αναγνωρίζουν την ατμοσφαιρική ρύπανση καιτην ποιότητατουατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
 • Περιγράφουντις σχετικέςέννοιες καινα εντοπίσουν τιςαιτίες-πηγές που προκαλούνπρόβλημαστην ποιότητατουατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
 • Αντιλαμβάνονται, να ερμηνεύουνκαινα εξηγήσουν σαφώςθέματα που σχετίζονταιμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, να γενικεύσουντο πρόβλημα και να κάνουν σωστές εκτιμήσειςώστε να καταλήξουν σεσωστά συμπεράσματα.
 • Κατατάσσουντιςαιτίεςτων διαφόρωνπροβλημάτων γιατη δημιουργίανέας γνώσης,
 • Αναλύουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
 • Συνδυάζουν και σχεδιάζουν, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των παλαιών, αλλά και των καινοτόμων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
 • Αναθεωρούν παλιές απόψεις που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν νέα γνώση.
 • Συνθέσουν και να οργανώσουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.
 • Κρίνουν, συγκρίνουν και αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (για παράδειγμα, οι υψηλές συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και λόγω επεισοδίων μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα).
 • Συμμετέχουν σε «εκστρατείες» πραγματοποίησης μετρήσεων- πειραματικών διαδικασιών.
 • Χειρίζονται κατάλληλα όργανα μέτρησης.
 • Αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, προκειμένου να κρίνουν σωστά τις καταστάσεις και σε κάθε περίπτωση να προτείνουν κατάλληλη λύση.
 • Συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους, θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο μελέτη περίπτωσης από τα αρχικά της στάδια μέχρι την τελική αξιολόγηση.
 • Διαχειρίζονται και προστατεύουν το περιβάλλον.
 • Χειρίζονται δεδομένων μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων.
 • ‘Εχουν τη δυνατότητα ανάδειξης ορθών συμπερασμάτων, που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.
 • Προτείνουν νέες ιδέες και λύσεις.


Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί να αποκτήσει ο σπουδαστής θεμελιώδες υπόβαθρο και να εξοικειωθεί στα ακόλουθα θέματα:

 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων,
 • Αναζήτησης ορθών πληροφοριών , με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.


Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποτελείται από τις παρακάτω ασκήσεις:

 • Εισαγωγή – Ανάλυση στόχων και διαδικασιών εργαστηρίου.
 • Μετεωρολογικός σταθμός.
 • Βασικές λειτουργίες υπολογιστικών φύλλων – Εισαγωγή απλών τύπων – Συναρτήσεις.
 • Βιοκλιματικοί δείκτες.
 • Παρουσίαση εργασιών σπουδαστών.
 • Εκπαιδευτική εκδρομή.
 • Καταγραφικό σωματιδιακής ρύπανσης Aerocet 531.
 • Περιβαλλοντικοί δείκτες.
 • Πρότυπος δείκτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (PSI).
 • Δείκτης ποιότητας αέρα (AQI).
 • Ευρωπαϊκός τοπικός δείκτης ρύπανσης (ERPI).
 • Παρουσίαση εργασιών.
 • Αξιολόγηση.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Συνεχής αξιολόγηση και τελική εξέταση για το εργαστηριακό μέρος: 40%.


Βιβλιογραφία

 • Paliatsos, A.G. (2010). Environnemental Technology - Introduction in ambient environnent issues
 • Vallero, D.A. (2008). Fundamentals of air pollution, 4th Edition, Academic Press (ISBN: 978-0-12-373615-4). Vallero, D.A. (2008). Fundamentals of air pollution, 4th Edition, Academic Press (ISBN: 978-0-12-373615-4).
 • Boubel, R.W., Fox, D.L., Turner, D.B. and Stern, A.C. (1994). Fundamentals of air pollution, 3rd Edition, Academic Press (ISBN: 0-12-118930-9).