Τεχνητή Νοημοσύνη

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244706
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
3
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και των αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η αναπαράσταση της  γνώσης  και η υλοποίηση ευφυών τεχνικών, για την επίλυση προβλημάτων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές είναι ικανοί, να :

 • κατανοούν τις βασικές αρχές, τους αλγορίθμους και τις τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • κρίνουν και να αποφασίσουν ανάλογα με το πρόβλημα, τον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης.
 • κρίνουν και να αποφασίσουν ανάλογα με το πρόβλημα, τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση.
 • εφαρμόζουν τους αλγορίθμους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση γνωστών προβλημάτων.
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν λογισμικό με συνδυασμό τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, για την εφαρμογή των απαραίτητων αλγορίθμων και τεχνικών από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση και συνδυασμός τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση της υλοποίησης των αλγορίθμων και τεχνικών καθώς και προβληματισμός για ηθικά ζητήματα κατά την εφαρμογή τους.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Εισαγωγή στη λογική και αιτιολογία.
 • Αναζήτηση με ή χωρίς πληροφορία από το χώρο έρευνας.
 • Αναπαράσταση Γνώσης.
 • Παίξιμο Παιχνιδιών / Αναζήτηση με αντίπαλο.
 • Έμπειρα Συστήματα.
 • Προσαρμογή και Μηχανική Μάθηση.
 • Νευρωνικά Δίκτυα.
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι.
 • Naive Bayes / K-Means.
 • Συστήματα Συστάσεων.
 • AI και ο Παγκόσμιος Ιστός.
 • Εφαρμογές και Προοπτικές.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση (100%)

Προαιρετική εργασία και παρουσίαση η οποία καλύπτει το 40% της τελικής βαθμολογίας.


Βιβλιογραφία

 • "Artificial Intelligence", I . Vlahavas , P . Kefalas , N . Bassiliades , F . Kokkoras , Ι. Sakellariou., ISBN: 978-960-8396-64-7, Publisher: University of Macedonia Press/Greece, 2011
 • " Artificial Intelligence: A Modern Approach", S. Russell & P. Norvig, ISBN: 978-0136042594, Publisher: Pearson/USA, 2010
 • "Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems", Michael Negnevitsky, ISBN: 978-1408225745, Addison Wesley/USA, 2011