Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244709
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
3
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των εκπαιδευτικών θεωριών και η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων και εργασιών.


Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί, να :

 • Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν τις κυριότερες θεωρίες μάθησης.
 • Προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων συστημάτων διαχείρισης μάθησης καθώς και πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την σύγχρονη και ασύγχρονη εκμάθηση.
 • Εγκαθιστούν και  κάνουν  χρήση βασικών διαχειριστικών  λειτουργιών ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης.
 • Δημιουργούν εκπαιδευτικά πολυμεσικά αντικείμενα μάθησης.
 • Κατανοούν και σχεδιάζουν ένα  εκπαιδευτικό σενάριο για ένα εξ’ αποστάσεως  μάθημα.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση των διαφόρων θεωριών μάθησης.
 • Λήψη Αποφάσεων: Επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης μάθησης σύμφωνα με πολλούς παράγοντες (π.χ. υλικό, δίκτυο, εκπαιδευτικές ανάγκες, τους πόρους, κλπ) και επίσης επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης.
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, καθώς και εφαρμογή των διαχειριστικών καθηκόντων.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης και  επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον  την ανάπτυξη πόρων  και εργασιών  ηλεκτρονικής μάθησης για διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή και το υπόβαθρο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
 • Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης.
 • Θεωρίες μάθησης.
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθήματος.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πολυμέσων Μάθησης.
 • Εργαλεία Συγγραφής Μαθημάτων.
 • Πρότυπα Μαθησιακής Τεχνολογίας.
 • Σύγχρονες διαδικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.
 • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Η Περίπτωση του Moodle.
 • Σύγχρονη E-Learning: Η περίπτωση του OpenMeetings.
 • Συνεργατικά και εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση.
 • Θέματα αξιολόγησης.
 • Μελλοντικές Τάσεις στην Εκπαίδευση.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργασία (80%)

 • Οι σπουδαστές καλούνται να αναπτύξουν  ένα δικτυακό τόπο για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Επιπλέον υλοποιούν και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

Παρουσία στις διαλέξεις (20%)


Βιβλιογραφία

 • "Educational Scenarios with Computer", T. Mikropoulos, I. Mpellou, ISBN: 9789604613915, Klidarithmos Publishers/Greece, 2010
 • “Advanced Learning Technologies for Learning”, S. Retalis (Editor), ISBN 960033983X, Kastaniotis Publishing, 2005.