Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
4
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245405
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία, τις μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης των συστημάτων αυτών, καθώς και των εφαρμογών τους σε διάφορους τομείς της μηχανικής (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, μηχανικά, θερμικά κ.τ.λ. συστήματα).


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν σε βάθος και εφαρμόζουν τις κλασικές μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων αυτομάτου έλεγχου.
 • Μοντελοποιούν απλά φυσικά συστήματα με χρήση μαθηματικών εργαλείων.
 • Χρησιμοποιούν χρήσιμα εργαλεία περιγραφής, ανάλυσης και σχεδίασης Σ.Α.Ε.
 • Αποσαφηνίσουν την αξία  διαφόρων μαθηματικών εργαλείων στην ανάπτυξη Σ.Α.Ε.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Λήψη απόφασης.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Αυτόνομη εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  LABVIEW ΜΕΡΟΣ Α
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  LABVIEW ΜΕΡΟΣ Β
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Σ.Α.Ε ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LABVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PLC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LADSIM
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ PLC ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LOGIXPRO
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MATLAB
 • ΕΛΕΓΚΤΕΣ PID
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ BODE
 • INVERTED PENDULUΜ

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις 

 1. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)
 2. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)
 3. Tελική γραπτή εξέταση (10%)


Βιβλιογραφία

 • Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.
 • Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Β τόμος, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2001.
 • Μαλατέστας Π., Ασκήσεις Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Β τόμος, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2007.
 • Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
 • Παρασκευόπουλος Παρ., Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος, Αθήνα 1992.
 • Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas - ,Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.
 • Ogata, Katsuhiko: "Modern Control Engineering (5th Edition)", Prentice-Hall, Inc., 2009 (ISBN: 0-13-615673-8) (Main Textbook)
 • Goodwin, Graham, Graebe Stefan, Salgado, Mario: Control System Design", Prentice-Hall, Inc., 2001 (ISBN: 0-13-958653-9)
 • Astrom, Karl and Murray, Richard: Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers", Princeton University Press, 2008 (ISBN: 0-691-13576-2)