Σήματα και Συστήματα (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
3
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245301
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει το σπουδαστή ικανό να κατανοεί τις βασικές έννοιες περιγραφής και ανάλυσης συστημάτων και να συνεργαστεί αποτελεσματικά ως τεχνικός ανάλυσης σημάτων και συστημάτων, στην υλοποίηση εφαρμογών με δεξιότητες που απαιτούνται σε πραγματικό περιβάλλον.


Μαθησιακοί Στόχοι

Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εξοικειωθεί με τις έννοιες του σήματος & συστήματος.
 • Γνωρίζει πώς να περιγράφει ένα σήμα με μαθηματικό τρόπο και να περιγράφει τις ιδιότητές τους στο πεδίο του συνεχούς ή του διακριτού χρόνου.
 • Αναλύει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται σήματα στον υπολογιστή.
 • Κατανοεί την  πράξη της συνέλιξης δύο σημάτων και να εκτιμά τη σημασία της στην ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων.
 • Κατανοεί τη σχέση ανάμεσα στα πεδία του χρόνου και των συχνοτήτων και να εκτιμά τη σημασία της ανάλυσης Fourier (στο συνεχές και στο διακριτό πεδίο του χρόνου).
 • Εξοικειωθεί  με το περιβάλλον και την εργαλειοθήκη επεξεργασίας σήματος του MATLAB.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά).

 • Introduction to MATLAB®(4 ώρες)
 • Signals
 • System
 • Time Domain System Analysis
 • Fourier Series
 • Fourier Transform
 • Fourier Analysis of Discrete-Time Signals
 • Frequency Response
 • The Laplace Transform
 • z-Transform
 • Transfer Function

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

Αξιολόγηση εργαστηριακού τμήματος (40%)

Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις 

 1. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)
 2. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)
 3. Παρουσία (5%)
 4. Τελική γραπτή εξέταση (10%)


Βιβλιογραφία

 • Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010
 • Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2009
 • Hsu H. P., “Schaum's Outline of Signals and Systems, 2nd Ed., 2010
 • Girod B., Rabenstein R., Stenger A., "Signals and Systems", Wiley, 2001
 • Ziemer R. E., Tranter W. H., Fannin D. R., "Signals and Systems: Continuous and Discrete", 4th Ed., Macmillan, 1998
 • Balmer L., "Signals and Systems", 2nd Ed., Prentice Hall, 1997