Σχεδίαση VLSI (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
3
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245304
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τεχνογνωσία για τη μεθοδολογία, σχεδίαση και κατασκευή σύγχρονων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων πολύ μεγάλης ολοκλήρωσης (VLSI).


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές αποκτούν την  δυνατότητα να :

 • Αναγνωρίζουν Μεθοδολογίες Σχεδίασης VLSI.
 • Αναγνωρίζουν Μεθοδολογίες Σχεδίασης Standard Cell Design, Full custom Design, ASIC.
 • Σχεδιάζουν σύγχρονα αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα πολύ μεγάλης ολοκλήρωσης.
 • Εφαρμόζουν full-custom layout.
 • Υποστηρίζουν Προσομοίωση Κυκλωμάτων με το SPICE.
 • Δημιουργούν Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων.
 • Σχεδιάζουν Συστήματα (D/A, A/D, Φίλτρα, Διαμορφωτές, Πολλαπλασιαστές, κ.α.).
 • Επιλέγουν Δομημένη μεθοδολογία στη σχεδίαση πολύ μεγάλων συστημάτων.
 • Σχεδιάζουν  Υποσυστήματα CMOS, στοιχεία μνήμης RAM, ROM.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Η γνωριμία του φοιτητή με τις μεθοδολογίες σχεδίασης CMOS ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
 • Η εξοικείωσή του με την τεχνική πλήρους φυσικού σχεδιασμού (full-custom layout) λογικών πυλών με χρήση εργαλείων σχεδιασμού ολοκληρωμένν κυκλωμάτων σε υπολογιστή

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργασίες μαθήματος (40%).


Βιβλιογραφία

 • “Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI”, Weste- Eshraghian, Addison- Wesley –εκδόσεις Παπασωτηρίου, 3η έκδοση, 2004
 • “VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits (McGraw-Hill Series in Electrical Engineering)”, Geiger-Allen-Strader, McGraw- Hill, 2013
 • “Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology”, Y. Tsividis, McGraw-Hill, World Scientific, 2005
 • VLSI Design, A. ALBERT RAJ, T. LATHA PHI Learning Pvt. Ltd., 2008
 • VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits Randall L. Geiger, 2007
 • VLSI Design, V.S.Bagad, Technical Publications, 2009