Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
4
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245403
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Να εξοικειώσει τον σπουδαστή με την θεωρία, τους αλγορίθμους και την πρακτική της ψηφιακής ανάλυσης και επεξεργασίας σημάτων με στόχο να μπορεί να κατανοεί τις σύγχρονες εφαρμογές που αποτελούν υποσυστήματα πολλών ψηφιακών συστημάτων της πληροφορικής και να συνεργαστεί αποτελεσματικά σε προβλήματα επεξεργασίας σημάτων, με δεξιότητες που απαιτούνται σε πραγματικό περιβάλλον.


Μαθησιακοί Στόχοι

Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εξοικειωθεί με τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος.
 • Κατανοήσει θέματα που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία και μετάδοση σήματος και τις τεχνικές που την διέπουν.
 • Εξοικειωθεί με τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων που βασίζονται σε κυκλώματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά)

 • Εισαγωγή στα διακριτά σήματα.
 • Δημιουργία διακριτών σημάτων με USER INTERFACE (MASTERING DSP).
 • Συνέλιξη – Κρουστικά απόκριση – Υπολογισμός απόκρισης φίλτρου.
 • Απόκριση συχνότητας διακριτού φίλτρου –Fourier Series.
 • Επίδραση της θέσης των πόλων στη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου.
 • Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου.
 • Διακριτός μετασχηματισμός Fourier.
 • Tαχύς μετασχηματισμός Fourier.
 • Ψηφιακά φίλτρα IIR.
 • Ψηφιακά φίλτρα FIR.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική και αγγλική για τους φοιτητές Erasmus.

Αξιολόγηση εργαστηριακού τμήματος (40%)

Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις 

 1. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (10%)
 2. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (15%)
 3. Παρουσία (5%)
 4. Tελική γραπτή εξέταση (10%)


Βιβλιογραφία

 • Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.
 • Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2009
 • Alex Palamides, Anastasia Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, Taylor and Francis group, Aug. 2010.
 • S. K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, 2nd edition, McGraw-Hill, 2000.
 • A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, and J. R. Buck, Discrete-Time Signal Processing, 2nd edition, Prentice-Hall, 1999.
 • V. K. Ingle and J. G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Brooks/Cole, 1999
 • M. H. Hayes, Schaum's Outline of Digital Signal Processing, McGraw-Hill, 1998
 • S. K. Mitra and J. F. Kaiser (eds.), Handbook for Digital Signal Processing, Wiley-Interscience, 1993
 • J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, 3rd edition, Prentice-Hall, 1995
 • K. Steiglitz, A Digital Signal Processing Primer: With Applications to Digital Audio and Computer Music, Addison-Wesley, 1996
 • A. Papoulis, Signal Analysis, McGraw-Hill, 1977