Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245502
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο


Μαθησιακοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι ικανοί, να:

 • Γνωρίζουν μεθοδολογίες για την ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων αυτόματου ελέγχου.
 • Εφαρμόσουν μεθοδολογίες για την ανάλυση των ΨΣΑΕ
 • Εμβαθύνουν στην περιγραφή και ανάλυση σύγχρονων Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου.
 • Συνθέσουν τις παραπάνω γνώσεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ψηφιακού ελέγχου.
 • Σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν οι φοιτητές Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου που χρησιμοποιούν σήματα Διακριτού Χρόνου  ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές που δίνονται για το σύστημα όσον αφορά στην ευστάθεια, στην ακρίβεια, στην ταχύτητα και στις άλλες παραμέτρους του συστήματος.
 • Προγραμματίζουν Λογικούς Ελεγκτές (PLC) χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλώσσες προγραμματισμού ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν συστήματα αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.
 • Διαθέτουν πρακτική εμπειρία στα παραπάνω, μέσω του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη


Περιγραφή Μαθήματος

Εργαστήριο (13 εβδομάδες)

 • Προσομοίωση Ι - CC (Comprehensive control)
 • Προσομοίωση ΙΙ – MATLAB
 • Προσομοίωση ΙIΙ - SIMULINK
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές – PLC
 • Ψηφιακός έλεγχος υδραυλικού συστήματος
 • LABVIEW
 • ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 • SCADA systems
 • Ψηφιακοί ελεγκτές PID

Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι  MATLAB/SIMULINK,  LABVIEW,  COMPREHENSIVE CONTROL, PCUSIM, LADSIM, LOGIXPRO, STEP7 , WINCC.


Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή εργαστηριακή εργασία (40%)


Βιβλιογραφία

 • Α. Βελώνη, Ψηφιακά Σ.Α.Ε, Αυτοέκδοση, Ιούνιος 2014
 • Π.Παρασκευόπουλος, Βέλτιστος Έλεγχος, Φίλτρο Kalman, Στοχαστικός Έλεγχος, Αθήνα 1998.
 • Π.Σύρκος, Κ.Κούκος, Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με το Matlab , Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2005.
 • Π.Παρασκευόπουλος, Έλεγχος Συστημάτων με Υπολογιστές, Αθήνα 2005
 • A.Veloni – A.Palamides, Control System Problems: Formulas, Matlab (r) and Solutions, CRC Press, USA 2011.
 • R.Dorf, R.Bishop, Modern Control Systems, 10th Edition, 2004.
 • N.Nise, Control Systems Engineering, 5th Edition, 2007.