Προηγμένη Διαχείριση Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
7101004
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
3
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εμπέδωση βασικών εννοιών και η εμβάθυνση σε προχωρημένα θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού  ΙΡ δικτύων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει το μεταπτυχιακό σπουδαστή στη διαχείριση προηγμένων δικτύων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να εμβαθύνουν σε θέματα λειτουργίας, ανάλυσης, σχεδίασης και διαχείρισης ΙΡ δικτύων.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και ειδικά: Ανάλυση και σχεδίαση ΙΡ δικτύων με χρήση λογισμικού προσομοίωσης
 • Λήψη Αποφάσεων: Συνδυασμός τεχνικών για σύνθετα προβλήματα
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση εργαλείων προσομοίωσης λειτουργίας ΙΡ δικτύων
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων εφαρμογών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον: Δυνατότητα παρακολούθησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων, Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον: Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων και αναγκών καθώς επίσης και η ικανότητα ανάλυσης θεμάτων και σύνθεσης προτάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών: Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για ανάπτυξη νέων στρατηγικών προσεγγίσεων


Περιγραφή Μαθήματος

 1. Αρχές Λειτουργίας TCP/IP Δικτύων. Διαστρωμάτωση, Υπηρεσίες Επιπέδων, ΙΡ Διευθυνσιοδότηση, Τάξεις ΙΡ Δικτύων
 2. Υποδικτύωση. Βασικά Στοιχεία Υποδικτύωσης, Μάσκες Υποδικτύων, Παραδείγματα Δημιουργίας Υποδικτύων
 3. Υποδικτύωση. Υποδίκτυα Μεταβλητής Μάσκας (VLSM), Διαμόρφωση ΙΡ Διευθύνσεων, Εντοπισμός Λαθών σε Διαμορφώσεις
 4. Πρωτόκολλα Δρομολόγησης. Βασικά Στοιχεία Δρομολόγησης, Στατική Δρομολόγηση, Παραδείγματα Δρομολόγησης
 5. Πρωτόκολλα Δρομολόγησης. Δυναμική Δρομολόγηση, Λειτουργία RIP και OSPF Πρωτοκόλλων
 6. Λειτουργίες Μεταγωγής. Καταγραφή Διευθύνσεων, Αποφάσεις Προώθησης Πλαισίων, Ασφάλεια Πρόσβασης
 7. Λειτουργίες Μεταγωγής. Περιγραφή STP Πρωτοκόλλου, Διαμόρφωση Μεταγωγέων
 8. Εικονικά Τοπικά Δίκτυα. Στατικά VLANs, Δυναμικά VLANs
 9. Εικονικά Τοπικά Δίκτυα. Περιγραφή VTP Πρωτοκόλλου, Δρομολόγηση VLANs, Διαμόρφωση VLANs
 10. Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης. Τυπικές και Εκτεταμένες Λίστες Πρόσβασης
 11. Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής. Τύποι WAN Δικτύων, Περιγραφή PPP Πρωτοκόλλου
 12. Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής. Ιδεατά Κυκλώματα, Περιγραφή Frame Relay Πρωτοκόλλου, Ιδιωτικά Δίκτυα (VPNs)
 13. Διαχείριση Δρομολογητών. Παραδείγματα Διαμόρφωσης Δρομολογητών Cisco

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή Εξέταση = 80%

Πρόοδος = 20%


Βιβλιογραφία

 • Δικτύωση Υπολογιστών – J. Kurose and K. Ross
 • Δίκτυα Υπολογιστών - Α. Tanenbaum
 • Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων – W. Stallings
 • CCNA Study Guide (εκδόσεις Sybex) – T. Lammle
 • Βιβλία της Cisco Press για αντίστοιχες Cisco πιστοποιήσεις