Προγραμματισμός Πυρήνα Συστημάτων (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245601
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Η διερεύνηση της λογισμικής διεπαφής των περιφερειακών μονάδων αποθήκευσης του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Εξετάζονται διάφορα συστήματα αρχείων σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση αποθηκευτικών χώρων των περιφερειακών μονάδων μόνιμης μνημόνευσης καθώς και μέθοδοι εξασφάλισης μέγιστης διαθεσιμότητας, αποκλειστικότητας και απορρήτου.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να :

 • Αναγνωρίζουν τις περιφερειακές συσκευές.
 • Εξηγούν τις βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης.
 • εξηγούν τις Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης.
 • Επιλέγουν συστήματα αρχείων σε συνδυασμό με την αποδοτική διαχείριση αποθηκευτικών οργανώνουν χώρους των περιφερειακών μονάδων μόνιμης μνημόνευσης.
 • Ορίζουν τη μέγιστη διαθεσιμότητα, αποκλειστικότητα και απορρήτου.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Βασικές Δομές ΛΣ.
 • Ορισμός περιφερειακών συσκευών.
 • Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού διασύνδεσης.
 • Οοδηγοί συσκευών, συστήματα αρχείων.
 • Διεπαφή χρήστη.
 • Ασφάλεια και προστασία.
 • Απόδοση συστήματος.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • Tanenbaum A, «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα» 3η έκδοση, 2008
 • Silberschatz etc., «Applied Operating Systems Concept».8η έκδοση, 2008
 • B. Kernighan, Rob Pike , «Το Περιβάλλον Προγραμματισμού UNIX», Κλειδάριθμος, 2001.
 • Stallings, «Λειτουργικά Συστήματα - Αρχές Σχεδίασης»6η έκδοση, Τζιόλας, 2009