Λογικά Κυκλώματα (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244202
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
1
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
6
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Παροχή γνώσεων που απαιτούνται στον λογικό σχεδιασμό με σκοπό οι σπουδαστές να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά συστήματα.


Μαθησιακοί Στόχοι

 • Προσδιορισμός των αριθμητικών συστημάτων.
 • Περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των πράξεων από τους Η/Υ και γενίκευση σε όλα τα αριθμητικά συστήματα.
 • Αναγνώριση των βασικών κωδίκων που χρησιμοποιούνται στους Η/Υ.
 • Προσδιορισμός πράξεων βάση του προτύπου ΙΕΕΕ-754.
 • Συνδυασμός των θεωρημάτων της Άλγεβρας Boole.
 • Επιλογή του κατάλληλου θεωρήματος για απλοποιήσεις.
 • Επιλογή των τρόπων απλοποίησης και ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων (π.χ. Karnaugh).
 • Επιλογή των κατάλληλων λογικών πυλών.
 • Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας των απαριθμητών και λοιπών κυκλωμάτων με την χρήση στοιχείων μνήμης (flip-flop).
 • Προσδιορισμός των βασικών μνημών για την βέλτιστη υλοποίηση κυκλώματος.
 • Ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων.
 • Σχεδίαση κυκλωμάτων καταχωρητών, μετρητών, κωδικοποιητών πολυπλεκτών.
 • Σύνθεση πυλών για την δημιουργία κυκλωμάτων αριθμητικών πράξεων.
 • Ανακατασκευή κυκλώματος ώστε  να εκτελεί διαφορετική λειτουργία.
 • Σχεδίαση κυκλώματος βασικών λειτουργιών υπολογιστή.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Λήψη απόφασης.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψη.


Περιγραφή Μαθήματος

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνουν τις 39 ώρες του θεωρητικού μαθήματος.

 • Βασικά αριθμητικά συστήματα- Προσημασμένοι και μη προσημασμένοι αριθμοί Πράξεις με αυτούς και μετατροπές σε διαφορετική βάση (5)
 • Κώδικες - BCD, Gray, Αiken, κλπ (2)
 • ΙΕΕΕ αναπαράσταση (1)
 • Βασικές Λογικές πύλες και πίνακας αλήθειας. (2)
 • Boolean άλγεβρα – Θεωρήματα, ΕΛΒΟ, ΜΕΒΟ και κυκλώματα υλοποίησης Απλοποίηση με μηδενκά(6)
 • De Morgan’s θεωρήματα - NAND και NOR πύλες. (1)
 • Χάρτης Karnaugh πολλαπλών μεταβλητών (3)
 • Πολυπλέκτες Κωδικοποιητές. (3)
 • Βασικά Flip-Flops (2)
 • Το J-K Flip-Flop (1)
 • Πολυδονητές (2)
 • Απαριθμητές (2)
 • Σύγχρονοι απαριθμητές και βασικές μηχανές καταστάσεων. (6)
 • Χρήση μνημών – PLA , PROM, PAL, RAM, ROM, PROM και εφαρμογές (3)

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Αξιολόγηση θεωρητικού τμήματος (60%)

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει:

 • Μετατροπές αριθμητικών συστημάτων.
 • Χρήση των κωδίκων.
 • Απαριθμητές.
 • Βασικές εφαρμογές με την χρήση μνημών.
 • Χρήση των πυλών και τoυ χάρτη Karnaugh.
 • Ακολουθιακά και Συνδυαστικά κυκλώματα.
 • Μνήμες.

ΙΙ. Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής (10%)

ΙΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη (10%)

Στο θεωρητικό τμήμα δίνεται η δυνατότητα ισοβαρών απαλλακτικών προόδων (2) κατά την διάρκεια του εξαμήνου.


Βιβλιογραφία

 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου Αυτοέκδοση Π. Γιαννακόπουλος, 2014
 • Digital Design, Morris Mano, Παπασωτηρίου, 2012
 • Ψηφιακή Σχεδίαση αρχές και Πρακτικές, J. Wakerly, Κλειδάριθμος, 2005
 • Practical Digital Electronics,N.P. Cook. Pearson/Prentice Hall, 2004
 • Digital Electronics. A Practical Approach. W. Kleitz. Prentice Hall, 2005
 • Digital Systems, Principles and Applications, R.J. Tocci., N.S.Widmer, G.L. Moss. Pearson/Prentice Hall, 2004
 • Digital Fundamentals, T.L.Floyd. 8th Ed., Prentice Hall, 8th ed., 2005
 • Complete Digital Design, M. Balch, Mc Graw Hill, 2003
 • Digital Principles and Design, D.Givone, Mc Graw Hill, 2002
 • Digital Logic Design, 4th Edition, Brian Holdsworth; Clive Woods, Newnes, 2002
 • Digital Logic Design Principles, N.Balabanian, John Wiley, 2001