Λογικά Κυκλώματα (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245202
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
6
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Παροχή γνώσεων που απαιτούνται στον λογικό σχεδιασμό με σκοπό οι σπουδαστές να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ψηφιακά συστήματα.


Μαθησιακοί Στόχοι

 • Αναγνώριση των λειτουργιών των λογικών πυλών.
 • Επιλογή των κατάλληλων πυλών.
 • Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του 7 segment display.
 • Ανάλυση και υλοποίηση βασικών κυκλωμάτων αριθμητικών πράξεων.
 • Σχεδίαση καταχωρητή.
 • Σύνθεση πυλών και ολοκληρωμένων για την υλοποίηση μετρητών.
 • Υλοποίηση κυκλωμάτων κωδικοποιητών και πολυπλεκτών.
 • Επιλογή κατάλληλου τύπου μνήμης με στόχο το μικρότερο κόστος.
 • Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων χρήσιμων στην καθημερινή ζωή.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Λήψη απόφασης.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψη.


Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργαστηριακές ασκήσεις: (13 δίωρα συνολικά).

 • Λογικές Πύλες
 • ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE - ΧΑΡΤΗΣ KARNAUGH - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ME NAND ΚΑΙ NOR
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ - BCD TO 7 SEGMENT (Αποκωδικοποίηση BCD σε ενδείκτη επτά τμημάτων)
 • ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ - ΑΦΑΙΡΕΤΕΣ
 • FLIP-FLOP
 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΟΛΙΣΘΗΤΕΣ
 • ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ - ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ
 • ΜΕΤΡΗΤΕΣ Ι Ασύγχρονοι δυαδικοί μετρητές. Σχεδίαση σύγχρονων μετρητών
 • ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΙΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 74193 (Αύξων μετρητής, Φθίνων μετρητής,  Μετρητής μεταβλητού modulo)
 • Προγραμματισμός των PLA, PLA, PROM
 • A/D-D/A
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με Λογισμικό ALTERA (4 ώρες)

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Αξιολόγηση εργαστηριακού τμήματος (40%)

 1. Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις.
 2. Ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 3 ατόμων) έκθεση σε κάθε εργαστηριακή άσκηση  που περιλαμβάνει περιγραφή της άσκησης, παρουσίαση των μετρήσεων, παρουσίαση των αποτελεσμάτων (υπολογισμοί, διαγράμματα, κ.λπ.) και διατύπωση συμπερασμάτων. (20%).

 3. Εβδομαδιαία προφορική εξέταση στο αντικείμενο της υπό πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης (40%).
 4. Παρουσία (10%).
 5. Tελική γραπτή εξέταση (30%).


Βιβλιογραφία

 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Ψηφιακών Κυκλωμάτων, Π. Γιαννακόπουλος, Λ. Ασλάνογλου Αυτοέκδοση Π. Γιαννακόπουλος, 2014
 • Digital Design, Morris Mano, Παπασωτηρίου, 2012
 • Ψηφιακή Σχεδίαση αρχές και Πρακτικές, J. Wakerly, Κλειδάριθμος, 2005
 • Practical Digital Electronics,N.P. Cook. Pearson/Prentice Hall, 2004
 • Digital Electronics. A Practical Approach. W. Kleitz. Prentice Hall, 2005
 • Digital Systems, Principles and Applications, R.J. Tocci., N.S.Widmer, G.L. Moss. Pearson/Prentice Hall, 2004
 • Digital Fundamentals, T.L.Floyd. 8th Ed., Prentice Hall, 8th ed., 2005
 • Complete Digital Design, M. Balch, Mc Graw Hill, 2003
 • Digital Principles and Design, D.Givone, Mc Graw Hill, 2002
 • Digital Logic Design, 4th Edition, Brian Holdsworth; Clive Woods, Newnes, 2002
 • Digital Logic Design Principles, N.Balabanian, John Wiley, 2001