Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245505
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Εισαγωγή στις βασικές αρχές και μηχανισμούς λειτουργίας και συντονισμού του Η/Υ με τα βασικότερα προγράμματα υποδομής τόσο από πλευράς χρήστη (εκμετάλλευση) όσο και από πλευράς συστήματος (υλοποίηση). Το Λειτουργικό σύστημα ορίζει τη λογισμική διεπαφή του υλικού με την αρχιτεκτονική του Η/Υ μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στο μηχανικό να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται το υλικό με στόχο το μέγιστο όφελος του χρήστη. Ταυτόχρονα το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος, υλικού ή/και λογισμικού χαρακτήρα, μεταξύ των χρηστών, των προγραμμάτων τους και του συστήματος. Αναλύεται χρονικά η διαχείριση της/των ΚΜΕ και της Κεντρικής Μνήμης, επίσης αναλύονται μηχανισμοί διευρυμένης μνήμης, όπως η εικονική μνήμη, συμπεριλαμβανομένης και της κρυφής μνήμης. Αναλύονται, η συντονισμένη χρονοδρομολόγηση διεργασιών και οι στρατηγικές εκμετάλλευσης της διαθεσιμότητας των βασικότερων πόρων (όπως χρόνος και μνήμη) ώστε να αποφεύγονται ακραίες καταστάσεις αδιεξόδων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να :

 • Αναλύουν χρονικά τη διαχείριση της ΚΜΕ και της Κεντρικής Μνήμης
 • Περιγράφουν τους μηχανισμούς  διευρυμένης μνήμης, και της  εικονικής μνήμης.
 • Περιγράφουν τη συντονισμένη χρονοδρομολόγηση διεργασιών και τις στρατηγικές εκμετάλλευσης της διαθεσιμότητας των βασικότερων πόρων (όπως χρόνος και μνήμη).
 • Αναπτύσσουν τη Διεπαφή Χρήστη.
 • Υλοποιούν Λ.Σ.
 • Οργανώνουν Παράλληλη και Ψευδοπαράλληλη εκτέλεση.
 • Οργανώνουν τη Διαχείριση πραγματικής μνήμης.
 • Διαχειρίζονται την  Εικονική μνήμη.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Ιστορικά Στοιχεία.
 • Αρχές Σχεδίασης.
 • Διεπαφή Χρήστη.
 • Δομές ΛΣ.
 • Υλοποίηση ΛΣ.
 • Διεργασίες – Νήματα.
 • Συντονισμός.
 • Παράλληλη και Ψευτοπαράλληλη εκτέλεση.
 • Διαχείριση πόρων.
 • Οργάνωση πραγματικής μνήμης.
 • Διαχείριση πραγματικής μνήμης.
 • Εικονική μνήμη και η διαχείρισή της.
 • Χρονοδρομολόγηση διεργασιών.
 • Αδιέξοδα.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • Tanenbaum A, «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα» 3η έκδοση, 2008
 • Silberschatz etc., «Applied Operating Systems Concept».8η έκδοση, 2008
 • Gary Nutt, «Operating Systems, 3η έκδοση, Addison Wesley 2003
 • Crowley, «Operating Systems - A Design Oriented Approach, Tata McGraw-Hill, 2001