Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
1
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244104
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
6
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων των αρχών και των περιορισμών της γλώσσας προγραμματισμού C.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

 1. Tην ικανότητα αν γράψει, μεταγλωττίσει και διορθώσει προγράμματα στην γλώσσα προγραμματισμού C.
 2. Ικανοποιητική γνώση και κατανόηση προγραμματισμού με χρήση μίας δομημένης γλώσσας.
 3. Γνώσεις και δεξιότητες στην χρήση αλγορίθμων για προγραμματισμό γενικού σκοπού.
 4. Γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη μεσαίου μεγέθους έργων


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις: Αξιολόγηση απλών προγραμματιστικών προτάσεων που σχετίζονται με αλγόριθμούς.
 • Λήψη Αποφάσεων: Σύνθεση τεχνικών για την λύση μεσαίου μεγέθους σύνθετων έργων.
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση εργαλείων ανάπτυξης και χρήση εγχειριδίων προγραμματισμού.
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός προγράμματος.


Περιγραφή Μαθήματος

Διαλέξεις

 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 2. Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Τελεστές και παραστάσεις
 3. Είσοδος και έξοδος
 4. Έλεγχος ροής
 5. Αποφάσεις
 6. Δομές Επανάληψης
 7. Πίνακες
 8. Δείκτες και αναφορές
 9. Συναρτήσεις
 10. Συναρτήσεις, Εμβέλεια και ορατότητα
 11. Προηγμένες συναρτήσεις
 12. Συναρτήσεις με πίνακες, Αναδρομικές συναρτήσεις
 13. Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.


Βιβλιογραφία

 • Γ. Τσελίκης, Ν. Τσελίκας, 2012, C από την θεωρία στην Εφαρμογή, 2η Έκδοση.
 • Δ. Καρολίδης,2013, C, έκδοση ιδίου.
 • H. Cheng, C για Επιστήμονες και Μηχανικούς, 2012, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
 • P. Deitel, H. Deitel, 2014, Οδηγός της C για Προγραμματιστές, 1η Εκδ. Εκδότης: Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ
 • Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, 2012, Έκδ.4η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ
 • C. Sedgewick, Algorithms in C, 1998, Addison-Wesley
 • Kernighan, Ritchie, 1988, The C Programming Language, 2nd Edition, Prentice Hall
 • S. Prata, C Primer Plus (Developer's Library), 2013, 6th Edition, Addison-Wesley Professional
 • Y.H. Lu, 2015, Intermediate C Programming, CRC Press
 • C Style and Coding Standards, http://www.chrisott.org/resources/cstyle/ indhillcstyle.pdf