Αισθητήρια, Μετρήσεις και Βιομηχανικός Έλεγχος (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244607
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
1
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχής λειτουργίας των αισθητήρων και στη συνέχεια στη χρήση τους ως ολοκληρωμένες διατάξεις στη μετατροπή διάφορων φυσικών μεγεθών σε ηλεκτρικά. Επίσης αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης που να περιλαμβάνει τη συλλογή ηλεκτρονικών σημάτων από αισθητήρες, την προσαρμογή τους, την αποθορυβοποίησή τους, την ενίσχυσή τους και τέλος τη μετατροπή τους σε ψηφιακά, για την περαιτέρω επεξεργασία τους μέσω Η/Υ.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί τιε βασικές έννοιες βιομηχανικού αυτοματισμού.
 • Περιγράφει Αισθητήρια: Φυσική δομή, σχεδίαση, κατασκευή.
 • Αναπτύσσει Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων.
 • Δικτύωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου.
 • Υποστηρίζει Πρωτόκολλα διασύνδεσης ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (CAN), (LIN), FlexRay και (MOST).
 • Εξηγεί την Αρχιτεκτονική, λειτουργία, εφαρμογές και προγραμματισμός των PLC.
 • Αναπτύσσει συστήματα αυτοματισμού κτιρίων.


Γενικές Ικανότητες

 • Ομαδική Εργασία.
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης.


Περιγραφή Μαθήματος

Η θεωρία του μαθήματος διαρθρώνεται στις παρακάτω ενότητες :

 • Εισαγωγή/ Ανασκόπηση βασικών εννοιών βιομηχανικού αυτοματισμού/ ελέγχου.
 • Αισθητήρια: Φυσική δομή, σχεδίαση, κατασκευή, αρχές λειτουργίας και εφαρμογές.
 • Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition Systems -SCADA.
 • Δικτύωση Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου. Πρωτόκολλα διασύνδεσης των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου με έμφαση στα: Controller Area Network (CAN), Local-Interconnect Network (LIN), FlexRay και Media Oriented Systems Transport (MOST).
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers-PLC): Αρχιτεκτονική, λειτουργία, εφαρμογές και προγραμματισμός PLC.
 • Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές, πλατφόρμες και εξειδικευμένα πρωτόκολλα δικτύωσης ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών και υπηρεσιών με σκοπό την αυτοματοποίηση λειτουργιών και τον απομακρυσμένο έλεγχο.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Τελική εξέταση (60%)


Βιβλιογραφία

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, τεύχος Ι- Κλασσικές Μετρήσεις, Ν. Ι. Θεοδώρου, Ν. Αθανασόπουλος-Σ. Αθανασόπουλος Ο.Ε., 2000
 • Α. Μπιρμπίλης, “Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Εξαρτήματα Θεωρία”, ΤΤΙΟ, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 2000.
 • P.Elgar, “Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου”, Εκδόσεις Τζιόλα, 1999.
 • George Stephanopoulos, Chonghun Han., “Intelligent systems in process engineering: paradigms from design and operations”, Academic Press, 1996.
 • Robert King, “Βιομηχανικός Έλεγχος”, εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996
 • S. Brian Morris, “Automated Manufacturing Systems Actuators, Controls, Sensors and Robotics”, McGraw Hill, 1995