Επεξεργασία Εικόνας (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244704
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τις βασικές τεχνικές που αφορούν τη λήψη, μεθόδους επεξεργασίας (βελτίωση ποιότητας, αποκατάσταση, κωδικοποίηση, συμπίεση, αναπαραγωγή) και αποθήκευση ή μετάδοση εικόνων και βίντεο.


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο σπουδαστής μπορεί να:

 • Αναγνώριση των βασικών εννοιών της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων.
 • Αναγνώριση των βασικών αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων και βίντεο.
 • Περιγραφή των αλγορίθμων εμπλουτισμού και αποκατάστασης εικόνων.
 • Εξήγηση των τεχνικών αύξησης της αντίθεσης, εξισορρόπησης ιστογράμματος, απαλοιφής θορύβου, δημιουργίας ειδικών φίλτρων πρώτης και δεύτερης παραγώγου, δημιουργίας τετραδικών δέντρων.
 • Διάκριση των τεχνικών δειγματοληψίας και κωδικοποίησης εικόνων και βίντεο.
 • Αναγνώριση των προτύπων συμπίεσης εικόνων και βίντεο.
 • Περιγραφή των μετασχηματισμών εικόνων και εκτίμηση της χρήσης τους σε εφαρμογές.
 • Εξήγηση των μεθόδων χειρισμού εικόνων με το Matlab.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την επεξεργασία εικόνων με το Matlab.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και ειδικά: Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων και βίντεο.
 • Λήψη Αποφάσεων: Συνδυασμός τεχνικών για σύνθετα προβλήματα.
 • Αυτόνομη εργασία: Γνώση των εργαλείων ανάπτυξης.
 • Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθμων.


Περιγραφή Μαθήματος

Η διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων ανάγεται σε 26 ώρες διδασκαλίας στη διάρκεια ενός εξαμήνου.

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Βελτιστοποίηση εικόνας
 • Αποκατάσταση εικόνας
 • Δειγματοληψία και κβαντοποίηση
 • Μετασχηματισμοί εικόνας
 • Μετασχηματισμός Fourier
 • Μετασχηματισμός DCT
 • Κωδικοποίηση εικόνας (Επιλεγμένα θέματα)
 • Συμπίεση εικόνας
 • Το πρότυπο συμπίεσης JPEG
 • Κωδικοποίηση βίντεο (Επιλεγμένα θέματα)

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Αξιολόγηση θεωρητικού μέρους (60%)

Γραπτή τελική εξέταση

 


Βιβλιογραφία

 • «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας & Βίντεο», Ι. Ν. Έλληνας, Αθήνα, 2010
 • «Digital Image Processing using MATLAB»R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins, , Prentice Hall, 2004
 • «Digital Image Processing», R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Prentice Hall, 2002
 • «Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας», N. H. Παπαμάρκος, Δημοκρίτειο, Ξάνθη, 2001
 • A. Κ. Jain, «Fundamentals of Digital Image Processing», Prentice Hall, 1989