Δομημένος Προγραμματισμός (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
2
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245205
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
6
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματα είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βαθιά γνώση του δομημένου προγραμματισμού και των τεχνικών του καθώς και να χρησιμοποιούν τα εργαλεία για την ανάπτυξη και εκσφαλμάτωση των προγραμμάτων.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής θα έχει γνώσεις:

 1. Στην ανάπτυξη προγραμμάτων με βάση συναρτήσεις
 2. Στον χειρισμό δομών δεδομένων και την χρήση δεικτών (pointers).
 3. Στην χρήση αρχείων, δυναμικής μνήμης και δυναμικών δομών δεδομένων
 4. Στην χρήση σύνθετων και εξελιγμένων τεχνικών του Δομημένου Προγραμματισμού

 

Επιπλέον ο σπουδαστής θα μπορεί να:

 1. Χρησιμοποιεί αποδοτικά ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγράμματος
 2. Σχεδιάζει και σωστά υλοποιεί και καταγράφει λύσεις σε προηγμένα υπολογιστικά προβλήματα
 3. Μεταφέρει λύσεις προβλημάτων σε πρόγραμμα με χρήση της γλώσσας C
 4. Εφαρμόζει εκσφαλματώσεις και ελέγχους για την εύρεση λαθών
 5. Εφαρμόζει δομημένες τεχνικές που περιλαμβάνουν σχεδιαστικές προσεγγίσεις, χρήση ονομάτων και χρήση εγχειριδίων καθώς και αποφυγή υπερβολικών διακλαδώσεων στο πρόγραμμα


Γενικές Ικανότητες

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων
 2. Αυτόνομη εργασία: Γνώση εργαλείων ανάπτυξης και χρήση εγχειριδίων προγραμματισμού.
 3. Ομαδική εργασία: Ικανότητα διαλόγου και συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός προγράμματος.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Συναρτήσεις Πίνακες με τεχνικές Δομημένου Προγραμματισμού
 • Χρήση χαρακτήρων και Συμβολοσειρές
 • Δείκτες σε συναρτήσεις
 • Δυναμική διαχείριση μνήμης
 • Εφαρμογές με δυναμικούς πίνακες
 • Απαριθμητοί τύποι, Ενώσεις
 • Χρήση και εφαρμογές με Δομές
 • Συναρτήσεις και δομές
 • Διαχείριση Αρχείων Ι
 • Διαχείριση Αρχείων ΙΙ
 • Στοίβες, Εφαρμογές
 • Συνδεδεμένες λίστες και ουρές
 • Προηγμένα προβλήματα και εφαρμογές

 


Αξιολόγηση Σπουδαστών

Γραπτή Εξέταση: 60%

Εργαστηριακή Άσκηση: 40%

Προαιρετική εργασία  η οποία προσμετρά στο 20% της βαθμολογίας της θεωρίας.


Βιβλιογραφία

 • Γ. Τσελίκης, Ν. Τσελίκας, 2012, C από την θεωρία στην Εφαρμογή, 2η Έκδοση.
 • Δ. Καρολίδης,2013, C, έκδοση ιδίου.
 • H. Cheng, C για Επιστήμονες και Μηχανικούς, 2012, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.
 • P. Deitel, H. Deitel, 2014, Οδηγός της C για Προγραμματιστές, 1η Εκδ. Εκδότης: Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ
 • Ν. Μ. Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, 2012, Έκδ.4η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ
 • C. Sedgewick, Algorithms in C, 1998, Addison-Wesley
 • Kernighan, Ritchie, 1988, The C Programming Language, 2nd Edition, Prentice Hall
 • S. Prata, C Primer Plus (Developer's Library), 2013, 6th Edition, Addison-Wesley Professional
 • Y.H. Lu, 2015, Intermediate C Programming, CRC Press
 • C Style and Coding Standards, http://www.chrisott.org/resources/cstyle/ indhillcstyle.pdf