Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
6
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244605
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Εβδομαδιαίες Ώρες Άσκησης Πράξης:
1
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι


Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει το σπουδαστή ενήμερο αναφορικά με την Εθνική και την Κοινοτική νομοθεσία στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Δίνει ενημέρωση για τις ψηφιακές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στους πολίτες των χωρών μέσα από την ψηφιακή πολιτική της κάθε χώρας και της διείσδυσης του διαδικτύου σε αυτές.

Επίσης αναφέρεται σε έννοιες  όπως η τηλεργασία, τα διαδικτυακά παιγνίδια και ναρκωτικά και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. Περιγράφονται επίσης εφαρμογές για τα ΑμΕΑ.

Το μάθημα συνεπώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής μπορεί να δημιουργήσει δικές του νέες εφαρμογές για στην κοινωνία.

Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της ανάγκης ύπαρξης κανόνων δικαίου για την σωστή ανάπτυξη και προώθηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που δίνουν για χρήση στην αγορά. 


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και νομικό πλαίσιο των ονομάτων χώρου.
 • Διακρίνει προβλήματα κατά την διερεύνηση πληροφοριακών εγκλημάτων.
 • Ταξινομεί Ονόματα Χώρου στο Διαδίκτυο.
 • Εξηγεί τον Κανονισμό Εκχώρησης.
 • Προτείνει Ονόματα Χώρου με Κατάληξη .gr.
 • Ορίζει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Αναπτύσσει την Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο.
 • Περιγράφει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές.
 • Εξετάζει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Αναπτύσσει το Δίκαιο ανταγωνισμού στις επικοινωνίες.
 • Διακρίνει πιθανούς διαδικτυακούς κινδύνους.
 • Χρησιμοποιεί εφαρμογές για τα ΑμΕΑ.
 • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια νέα ιδέα.
 • Περιγράφει το μαθηματικό μοντέλο δημιουργίας των υπολογιστών.
 • Αναγνωρίζει την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
 • Διακρίνει τα ηλεκτρονικά ναρκωτικά.
 • Ανακαλύπτει τα νέα κοινωνικά δίκτυα.
 • Προτείνει νέες εφαρμογές με στόχο την τηλεργασία .


Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Προαγωγή της ελεύθερης σκέψης και δημιουργίας εφαρμογών.


Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα διαπραγματεύεται τα παρακάτω θέματα:

 • Η ανάγκη για πρόσθετη νομοθεσία. Πληροφορικό Έγκλημα. Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο.
 • Προβλήματα κατά την διερεύνηση πληροφοριακών εγκλημάτων. Φορείς παραγωγής νομοθεσίας.
 • Ονόματα Χώρου (domain names) στο Διαδίκτυο. ICANN και DNS. Κανονισμός Εκχώρησης.
 • Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr.
 • Προστασία και άρση του απορρήτου της επικοινωνίας.
 • Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Άδειες Λογισμικού και πατέντες στο λογισμικό.
 • Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο.
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικές Υπογραφές.
 • Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Δίκαιο ανταγωνισμού στις επικοινωνίες.
 • Ιστορική εξέλιξη της πληροφορικής.
 • Φιλοσοφική θεώρηση της πληροφορικής (Ηilbert, Godel, Turing).
 • Ψηφιακή Στρατηγική, Ψηφιακή Σύγκλιση, Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Ψηφιακή Εθνική Στρατηγική.
 • Ρόλος της Πληροφορικής στις σχέσεις Κράτους – Πολίτη (ηλεκτρονική διακυβέρνηση).
 • Τηλεργασία.
 • Πληροφορική και Κοινωνικοί Θεσμοί, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, ηλεκτρονικά ναρκωτικά, ηλεκτρονική παρενόχληση , φίλτρα προστασίας.
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Crawlers.
 • Εφαρμογές της πληροφορικής προς τους πολίτες- Παραδείγματα χρήσης για ΑμΕΑ.
 • Ανάπτυξη χαρακτήρων (Second Life).

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 • Απαντήσεις στις βασικές αρχές του δικαίου,  όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.
 • Απαντήσεις  που αφορούν στην τηλεργασία, την φιλοσοφική θεώρηση, τον ρόλο της πληροφορικής στις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη.

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας σε ένα θέμα που περιλαμβάνει τις σύγχρονες εφαρμογές της πληροφορικής στην κοινωνία και δημόσια παρουσίασή της. (20%).

ΙΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη(10%).


Βιβλιογραφία

 • Π. Γιαννακόπουλος, “Πληροφορική και Κοινωνία”, 2009, ISBN: 978-960-9313-26-1.
 • Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος, “Δίκαιο πληροφορικής”, 2010, ISBN/ISSN: 978-960-445- 592-8
 • Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος, “Ψηφιακή Ελλάδα”, 2010, ISBN: 9789604613816
 • Μανιάτης Αντώνιος, “Δίκαιο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών”, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, ISBN: 978-960-15-1591-7
 • Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία, “Ζητήματα από το Δίκαιο Πληροφορικής”, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, ISBN: 978-960-15-0660-82,