Διαχείριση Έργου (Θεωρία)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Θεωρία
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
244702
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό  και τη διαχείριση έργων. Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την αποτελεσματική προσέγγιση τεχνοοικονομικών ζητημάτων, η διαχείριση ενός έργου στο σύνολό του, από τη σύλληψη της ιδέας, το σχεδιασμό του, τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων προγραμματισμού για  την παρακολούθηση των έργων, τη χρηματοοικονομική μελέτη για τη χρηματοδότησή του, τον έλεγχο των επιμέρους σταδίων, τη συγγραφή των συμβάσεων ανάθεσης του έργου, και την τελική παρουσίαση του έργου στην κοινότητα- αγορά.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων.
 • Διακρίνουν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις τεχνικές της διαχείρισης του έργου και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού.
 • Διακρίνουν τους βασικούς ρόλους σε ένα έργο και θα εκτιμούν το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του έργου.
 • Συνδυάζουν τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων για να προσδιορίσουν βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
 • Υπολογίζουν τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου.
 • Αλλάζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου εάν χρειαστεί.
 • Αναδιοργανώνουν την πορεία των έργων.
 • Προτείνουν εξειδικευμένο λογισμικό κατά περίπτωση.
 • Δημιουργούν κατάλληλα διαγράμματα ροής έργων.
 • Συγκρίνουν τις πηγές που παρέχονται από το PMI και το PRINCE2.


Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Ατομική Εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική Εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Βασικές Έννοιες. Έννοια του έργου – προγράμματος - χαρτοφυλακίου  και της διαχείρισης  έργου, διαχειριστής του έργου, Μελέτη σκοπιμότητας έργου,   Hype Cycle
 • Ορισμός και προδιαγραφές του έργου
 • Δομές και πλαίσιο του έργου. Οι φάσεις και τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης
 • εργασίες του έργου, συγκρότηση της ομάδας του έργου, Ρόλοι και υπευθυνότητες
 • Κοστολόγηση και Προϋπολογισμός του Έργου. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων
 • Εισαγωγή στη Δικτυωτή Ανάλυση: Έργο, δραστηριότητα, αλληλο-συσχετίσεις
 • Επίλυση Δικτύων Αλγόριθμοι επίλυσης τοξωτών και κομβικών δικτύων δραστηριοτήτων
 • Διαχείριση πόρων, Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού έργου
 • Διαχείριση αβεβαιότητας, Τεχνική PERT, διάγραμμα Gantt
 • Τεχνικές Διαχείρισης χρονοδιαγράμματος έργου- Κρίσιμη διαδρομή, Νωρίτερος και βραδύτερος χρόνος
 • Διαχείριση δαπανών έργου. Αλγόριθμος ελαχιστοποίησης κόστους, Σχέση κόστους και διάρκειας δραστηριότητας
 • Διαχείριση ποιότητας ενός έργου
 • Διαχείριση επικοινωνιών του έργου
 • Ανάλυση - Σχέδια διαχείρισης κινδύνου έργου
 • Διαχείριση αλλαγών έργου
 • Διαδικασία περάτωσης του έργου
 • Εκμάθηση και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης έργων (MS-Project, MSIS)
 • Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο, μεθοδολογία
 • Ηθική – Κανόνες

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

 • Eπίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου (χρόνου, κόστους κλπ)
 • Aξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 • Διαγράμματα

ΙΙ. Συμμετοχή στην τάξη (10%)

ΙΙΙ. Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης (10%)

ΙV. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από το PMI μετά την 6η εβδομάδα   (10%)


Βιβλιογραφία

 • «Διαχείριση έργων» , Απόστολος Ι. Κοκκόσης, Σύγχρονη Εκδοτική, 2011
 • «Διαχείριση έργου ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ” Rory Burke, Εκδόσεις Κριτική, 2014
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK, 5th, PMI, 893-7485908328, 2013
 • Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing More, Juana Clark Craig, 9781478129226, 2012
 • Project Management Absolute Beginner's Guide (3rd Edition), Greg Horine, 3rd, 2012
 • The New One-Page Project Manager:… , Clark A. Campbell, Mike Campbell, 978-1118378373, Wiley, 2012
 • Project Management For Dummies , Stanley E. Portny, John Wiley, 2013
 • Project Management For Beginners: Proven Project Management Methods To Complete, Ed Stark, Clyde Bank, 2014
 • Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams, Terry Schmidt, John Wiley, 2009