Διαχείριση Έργου (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
7
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245702
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
4.5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Ναι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό  και τη διαχείριση έργων. Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την αποτελεσματική προσέγγιση τεχνοοικονομικών ζητημάτων, η διαχείριση ενός έργου στο σύνολό του, από τη σύλληψη της ιδέας, το σχεδιασμό του, τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων προγραμματισμού για  την παρακολούθηση των έργων, τη χρηματοοικονομική μελέτη για τη χρηματοδότησή του, τον έλεγχο των επιμέρους σταδίων, τη συγγραφή των συμβάσεων ανάθεσης του έργου, και την τελική παρουσίαση του έργου στην κοινότητα- αγορά.


Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Αναγνωρίζουν τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων.
 • Διακρίνουν τα διαθέσιμα εργαλεία και τις τεχνικές της διαχείρισης του έργου και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού.
 • Διακρίνουν τους βασικούς ρόλους σε ένα έργο και θα εκτιμούν το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση του έργου.
 • Συνδυάζουν τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων για να προσδιορίσουν βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
 • Υπολογίζουν τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου.
 • Αλλάζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου εάν χρειαστεί.
 • Αναδιοργανώνουν την πορεία των έργων.
 • Προτείνουν εξειδικευμένο λογισμικό κατά περίπτωση.
 • Δημιουργούν κατάλληλα διαγράμματα ροής έργων.
 • Συγκρίνουν τις πηγές που παρέχονται από το PMI και το PRINCE2.


Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Ατομική Εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Ομαδική Εργασία.


Περιγραφή Μαθήματος

Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει τις ενότητες (13 εβδομάδες)

 1. Βασικές αρχές του λογισμικού MS-Project, απλά παραδείγματα έργων
 2. Εισαγωγή στη μέθοδο των τοξωτών δικτύων – άσκηση
 3. Εισαγωγή στη μέθοδο των κομβικών δικτύων – άσκηση
 4. Επίλυση/Εύρεση της κρίσιμης διαδρομής – άσκηση
 5. Χρονικά Περιθώρια – ελάχιστοι και βραδύτεροι χρόνοι – άσκηση
 6. Εισαγωγή στη μέθοδο PERT και παραδείγματα – άσκηση
 7. Συνδυαστικές ασκήσεις των προηγούμενων μεθόδων με εισαγωγή στοιχείων αβεβαιότητας στην υλοποίηση του έργου (π.χ. στοχασμός χρόνου υλοποίησης) - άσκηση
 8. Εισαγωγή ανθρώπινων πόρων, ωράριο εργασιών – άσκηση
 9. Εισαγωγή κόστους ανθρώπινου δυναμικού, πάγιου κόστους δραστηριοτήτων – άσκηση
 10. Ανάλυση χρήσιμων μετρικών κόστους ανά δραστηριότητα/ανά έργο, αξιολόγηση έργου – άσκηση
 11. Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 1ο)
 12. Βελτιστοποίηση έργων – συνδυαστικές ασκήσεις κόστους/χρόνου, κόστους/πόρων (μέρος 2ο)
 13. Ανάλυση έργων σε πραγματικές συνθήκες, ανάλυση πολυπλοκότητας – παράδειγμα ρεαλιστικού έργου πληροφορικής

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Πρακτικές Ασκήσεις  (40%)

 • Γραπτή εξέταση (20%)
 • Παρουσίαση του project κατά την εργαστηριακή εξάσκηση (20%)


Βιβλιογραφία

 • «Διαχείριση έργων» , Απόστολος Ι. Κοκκόσης, Σύγχρονη Εκδοτική, 2011
 • «Διαχείριση έργου ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ” Rory Burke, Εκδόσεις Κριτική, 2014
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK, 5th, PMI, 893-7485908328, 2013
 • Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing More, Juana Clark Craig, 9781478129226, 2012
 • Project Management Absolute Beginner's Guide (3rd Edition), Greg Horine, 3rd, 2012
 • The New One-Page Project Manager:… , Clark A. Campbell, Mike Campbell, 978-1118378373, Wiley, 2012
 • Project Management For Dummies , Stanley E. Portny, John Wiley, 2013
 • Project Management For Beginners: Proven Project Management Methods To Complete, Ed Stark, Clyde Bank, 2014
 • Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams, Terry Schmidt, John Wiley, 2009