Αρχιτεκτονική Η/Υ Ι (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
3
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245303
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι


Σκοπός Μαθήματος

Ο σπουδαστής διδάσκεται μεθόδους ανάπτυξης κώδικα σε γλώσσα Assembly χρησιμοποιώντας προσομοιωτή για τον επεξεργαστή 8086. Αναλύονται τεχνικές χειρισμού διαφόρων τύπων αριθμητικών δεδομένων, αριθμητικές και λογικές πράξεις επί αυτών, χειρισμού συμβολοσειρών, κλπ.


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά το τέλος του εξαμηνιαίου Μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να μπορούν: 

 • Να κατανοούν τη λειτουργία του προσομοιωτή για τον επεξεργαστή 8086.
 • Να απαριθμούν βασικές εντολές Assembly Μ/Ε και να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • Να γράφουν προγράμματα Assembly M/E τα οποία να υπολογίζουν αποτελέσματα αριθμητικών ή λογικών πράξεων, ταξινομούν δεδομένα, παράγουν αποτελέσματα, κλπ.
 • Να εξετάζουν και να αναλύουν προβλήματα που αφορούν στο λογισμικό, να τα επιλύουν εφαρμόζοντας υπολογιστικές ή/και αλγοριθμικές μεθόδους και να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους ώστε να καλύπτουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Περιγραφή Μαθήματος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ (13 εβδομάδες)

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν στο λογισμικό περιβάλλον emu8086, έναν προσομοιωτή του Επεξεργαστή 8086 και της Μνήμης, που λειτουργεί σε περιβάλλον MS-Windows 7. Όλη η Εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται με βάση το συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του στους προσωπικούς υπολογιστές των σπουδαστών.

 • Βασικές Έννοιες Hardware - Κυριότερες Φάσεις Εκτέλεσης Εντολής - Εισαγωγή στον emu8086
 • Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Μνήμης - Εντολές mov και xchg.
 • Εντολές Αριθμητικών και Λογικών Πράξεων 8bit.
 • Εντολές Αριθμητικών Πράξεων 16 bit - Flags.
 • Εντολές Αριθμητικών Πράξεων μεταξύ Προσημασμένων Αριθμών 8 και 16 bit.
 • Τμήμα δεδομένων - Οδηγίες – Μεταβλητές.
 • Μεταβλητές - Σταθερές - Δείκτες (Pointers).
 • Τρόποι Διευθυνσιοδότησης - Εντολές Ολίσθησης-Περιστροφής.
 • Διακλαδώσεις - Βρόχοι. Εντολές άλματος.
 • Σωρός: Δομή - Εντολές - Ρόλος SP. Διαδικασίες.
 • Πέρασμα τιμών από Κ.Π. σε Διαδικασία. Χρήση σωρού. Διακοπές.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Ενδιάμεση και τελική γραπτή εξέταση.      

Προφορική εξέταση των Ασκήσεων


Βιβλιογραφία

 • Ι. Ν. Έλληνας, Π. Δ. Κεντερλής, «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ο Επεξεργαστής 8086», Αθήνα, 2008.
 • N. Senthil Kumar, M. Saravanan, S. Jeevananthan, «Microprocessors and Microcontrollers», Oxford University Press, 2011
 • John Uffenbeck, «Microcomputers and Microprocessors», Prentice Hall, 1999
 • Απ. Κοσσίδας, Μ. Ραγκούση, Σπ. Ματιάτος, «Συμβολικές Γλώσσες και Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών», εκδόσεις Μπένου, 1996
 • Πεκμεστζή Κιαμάλ , «Συστήματα Μικροϋπολογιστών (Υλικό και Λογισμικό)», εκδόσεις Συμμετρία, 1996