Αρχιτεκτονική Η/Υ ΙΙ (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
4
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245404
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
7
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι


Σκοπός Μαθήματος

Ο σπουδαστής αναπτύσσει προγράμματα σε προσομοιωτή του επεξεργαστή 8086, με την χρήση γλώσσας χαμηλού επιπέδου (Assembly), τα οποία αφορούν τη χρήση περιφερειακών μονάδων όπως το πληκτρολόγιο και η οθόνη, τον χειρισμό αρχείων, της σειριακής θύρας, κλπ.


Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά το τέλος του εξαμηνιαίου Μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να μπορούν: 

 • Να γράφουν προγράμματα με τα οποία να εισάγουν στον Η/Υ δεδομένα από μία Εξωτερική Συσκευή, να τα ταξινομούν ή να εκτελούν αριθμητικούς υπολογισμούς και να εξάγουν τα αποτελέσματα σε άλλη Εξωτερική Συσκευή
 • Να εξετάζουν και να αναλύουν προβλήματα που αφορούν στο λογισμικό, να τα επιλύουν εφαρμόζοντας υπολογιστικές ή/και αλγοριθμικές μεθόδους και να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους ώστε να καλύπτουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
 • Να παράγουν κώδικα για τον χειρισμό περιφερειακών μονάδων όπως το πληκτρολόγιο και η οθόνη
 • Να παράγουν κώδικα για τον χειρισμό αρχείων


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


Περιγραφή Μαθήματος

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν στο λογισμικό περιβάλλον emu8086, έναν προσομοιωτή του Επεξεργαστή 8086 και της Μνήμης, που λειτουργεί σε περιβάλλον MS - Windows 7. Όλη η Εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται με βάση το συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του στους προσωπικούς υπολογιστές των σπουδαστών.

 1. Διαδικασίες (procedures)
 2. Σωρός (Stack)
 3. Αλγόριθμος  BUΒBLESORT
 4. Αλγόριθμος  SELECTSORT
 5. Διακοπές  πληκτρολογίου (4 ώρες)
 6. Πρόγραμμα "FIRST NATURAL NUMBERS"
 7. Πρόγραμμα "Exp_2"
 8. Εμφάνιση σχημάτων & χρώματος στην οθόνη
 9. Αλλαγή  ονόματος, θέσης & περιεχομένου  αρχείου
 10. Επαναληπτική Άσκηση

Αξιολόγηση Σπουδαστών

 • Ενδιάμεση και τελική γραπτή εξέταση
 • Προφορική εξέταση των Ασκήσεων


Βιβλιογραφία

 • Ι. Ν. Έλληνας, «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Οικογένεια Επεξεργαστών 80Χ86», Αθήνα, 2007.
 • Γ. Κόγιας, «Αρχιτεκτονική, Οργάνωση και Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών», Σύγχρονη Εκδοτική, 2005.
 • W. Stallings, «Computer Organization and Architecture», Prentice Hall, 2000.
 • Tom Shanley, «The Unabridged Pentium 4», Addison Wesley, 2005.