Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Εργαστήριο)

Πληροφορίες Μαθήματος

Εξάμηνο Μαθήματος:
5
Μέρος Μαθήματος:
Εργαστήριο
Κωδικός Μέρους Μαθήματος:
245504
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:
2
Μονάδες ECTS Μαθήματος:
5
Διαθέσιμο σε σπουδαστές ERASMUS:
Όχι
Προσωπικό Μαθήματος:


Σκοπός Μαθήματος

To μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τρέχουσες τεχνολογίες ΔιαΔικτύου και βασίζονται σε πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού.


Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές του τμήματος να αποκτήσουν δυνατότητα να:

 • Αναπτύσσουν σύγχρονων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τρέχουσες τεχνολογίες ΔιαΔικτύου.
 • Αναγνωρίζουν έννοιες όπως Διακομιστές – www Servers, Φυλλομετρητές – www Browsers.
 • Περιγράφουν τα μοντέλα υποδομής (client-server, multi-tier, applets-servlets) αναπτύσσουν τα στοιχεία των δυο βασικών ειδών εξυπηρετών: web και database servers τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού για ανάπτυξη – υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών όπως HTML, CSS, D-HTML, PHP, MySQL, XML, Javascript, BOM, DOM, AJAX, JQuery.
 • Αναπτύσσουν κατανεμημένες εφαρμογές και μοντέλα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Διαδικτύου.
 • Υποστηρίζουν portals (ψηφιακές πύλες) συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
 • Αναγνωρίζουν θέματα ασφάλειας, αρχών και προτύπων σχεδίασης των συστημάτων.


Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων.


Περιγραφή Μαθήματος

 • Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW).
 • Διακομιστές - www Servers.
 • Φυλλομετρητές - www Browsers.
 • Apache Web Server.
 • Περιγράφονται τα μοντέλα υποδομής (client-server, multi-tier, applets-servlets) και αναπτύσσονται τα στοιχεία των δυο βασικών ειδών εξυπηρετών: web και database servers.
 • Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού για ανάπτυξη – υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών όπως HTML, CSS, D-HTML, PHP, MySQL, XML, Javascript.
 • Ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Διαδικτύου. Παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των κατανεμημένων εφαρμογών και τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε κατανεμημένα μοντέλα, όπως portals (ψηφιακές πύλες) συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ηλεκτρονικής συνδιάσκεψης κ.λπ. και συζητούνται θέματα ασφάλειας, αρχών και προτύπων σχεδίασης των συστημάτων αυτών.

Αξιολόγηση Σπουδαστών

Εργαστηριακές Ασκήσεις μαθήματος (40%)


Βιβλιογραφία

 • Π. Δ. Κεντερλής, “Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών - Θεωρία & Πράξη”, ISBN: 978-960- 931421-3, 2009
 • Luke Welling & Laura Thomson, “Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL”, SAMS pub., ISBN: 960-512-351-7, εκδόσεις Γκιούρδα, 2002.
 • Mohammed J. Kabir, “Apache Server 2 - bible”, ISBN: 0-7645-4821-2, Hungry Minds Inc. 2002.
 • J.Greenspan & B.Bulger, “MySQL / PHP Database Applications”, ISBN: 0-7645-4760-7, M&T Books, 2001.
 • Elliotte Rusty Harold, “XML Bible”, ISBN: 0-7645-4760-7, Hungry Minds Inc. 2001.