Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής κινητής συσκευής λειτουργικού συστήματος Android για την εκτίμηση της ταχύτητας σύνδεσης υποψήφιου μελλοντικού συνδρομητή DSL


Περιγραφή: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας εφαρμογής για κινητή συσκευή λειτουργικού συστήματος Android που θα μπορούν να προσφέρουν DSL πάροχοι. Μέσω της εφαρμογής, ο τελικός χρήστης (πιθανός μελλοντικός συνδρομητής για τον πάροχο) θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την ταχύτητα της πιθανής μελλοντικής DSL σύνδεσής του στον συγκεκριμένο πάροχο. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι φιλική προς τον τελικό χρήστη, ενώ τα αποτελέσματα που θα προσφέρει θα στηρίζονται σε συνδυασμό θεωρητικών υπολογισμών με πραγματικά δεδομένα από τις καθημερινές μετρήσεις του παρόχου στους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές του.

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Πολύ καλή γνώση Java για προγραμματισμό native Android εφαρμογών ή HTML5/JavaScript και κάποιας πλατφόρμας για δημιουργία cross platform εφαρμογών (π.χ. PhoneGap, Appcelerator, Worklight, RhoMobile κτλ).