Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής εκτίμησης ταχύτητας σύνδεσης υποψήφιου μελλοντικού συνδρομητή DSL


Περιγραφή: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας διαδικτυακής εφαρμογής που θα μπορούν να προσφέρουν DSL πάροχοι. Μέσω της εφαρμογής, ο τελικός χρήστης (πιθανός μελλοντικός συνδρομητής για τον πάροχο) θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την ταχύτητα της πιθανής μελλοντικής DSL σύνδεσής του στον συγκεκριμένο πάροχο. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι φιλική προς τον τελικό χρήστη, ενώ τα αποτελέσματα που θα προσφέρει θα στηρίζονται σε συνδυασμό θεωρητικών υπολογισμών με πραγματικά δεδομένα από τις καθημερινές μετρήσεις του παρόχου στους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές του.

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Πολύ καλή γνώση διαδικτυακού προγραμματισμού (HTML/CSS/JavaScript), γνώση διαδικτυακών χαρτών (π.χ. Google Maps API), πολύ καλή γνώση προγραμματισμού στον server (PHP ή Java/JSP ή ASP) και βάσεων δεδομένων (π.χ. MySQL ή PostgreSQL ή SQL Server).