Σχεδιασμός, δημιουργία και λειτουργία δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) και ιδιωτικών ιδεατών δικτύων (VPN)


Σχεδιασμός, δημιουργία και λειτουργία δικτύων ευρείας περιοχής (WAN) και ιδιωτικών ιδεατών δικτύων (VPN). Μηχανισμοί αυθεντικοποίησης και ασφάλειας. Δημιουργία πειραμάτων σε δικτυακό περιβάλλον προσομοίωσης.