Πλατφόρμες Πρότυπα και Προδιαγραφές ασύρματων δικτύων


Ανάλυση-περιγραφή πρότυπων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ασύρματα δίκτυα
αισθητήρων όπως π.χ.:

  1. WirelessHART
  2. IEEE 1451
  3. ZigBee / 802.15.4
  4. ZigBee IP