Μέθοδοι και τρόποι παρακολούθησης περιβαλλοντικών μεγεθών


Μέθοδοι και τρόποι παρακολούθησης περιβαλλοντικών μεγεθών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη όπως π.χ.:

  • Ρύπανση του αέρα
  • Ανίχνευση δασικών πυρκαγιών
  • Ανίχνευση κατολισθήσεων
  • Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων
  • Πρόληψη φυσικών καταστροφών
  • Βιομηχανική παρακολούθηση
  • Ανίχνευση ποιότητας των υδάτων