Καταγραφή, μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων μεταπομπής (handover) σε ευρυζωνικά μικροκυψελωτά δίκτυα Radio-over-Fiber (RoF) στα 60GHz εσωτερικού περιβάλλοντος (indoor environment)


Περιγραφή: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική αναζήτηση και καταγραφή των επικρατέστερων αλγορίθμων μεταπομπής (handover) σε ευρυζωνικά μικροκυψελωτά δίκτυα Radio-over-Fiber (RoF) στα 60GHz εσωτερικού περιβάλλοντος. Οι αλγόριθμοι θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν αναλυτικά, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν τουλάχιστον δύο από αυτούς.

 

Απαιτούμενες γνώσεις: Προγραμματιστικές δεξιότητες σε μία γλώσσα προγραμματισμού (κατά προτίμηση Java ή C, χωρίς όμως περιορισμό σε περίπτωση γνώσης κάποιας άλλης γλώσσας).