Δίκτυα οχημάτων CAN, LIN, FlexRay, MOST, Bluetooth


Ανάλυση-περιγραφή-σύγκριση πρoτύπων των δικτύων που χρησιμοποιούνται στα σημερινά οχήματα