Ανάπτυξη visual προσομοιωτή παραγωγικών διαδικασιών για βελτιστοποίηση και ευέλικτο προγραμματισμό της παραγωγής


Ανάπτυξη ενός visual προσομοιωτή παραγωγικών διαδικασιών που θα χρησιμοποιούν ευφυή έλεγχο για βελτιστοποίηση και ευέλικτο προγραμματισμό της παραγωγής.