Thesis Information

Σκοπός Πτυχιακής Εργασίας

Η εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας από τον φοιτητή είναι από τις σημαντικότερες διαδικασίες σε ένα πρόγραμμα σπουδών γιατί:

 • Δίνεται η δυνατότητα σχεδίασης, οργάνωσης και εκτέλεσης μιας επιστημονικής μελέτης.
 • Μελέτης της βιβλιογραφίας στην επιστημονική περιοχή της εργασίας.
 • Ανάλυσης και ερμηνείας των θεωρητικών ή πειραματικών δεδομένων.
 • Παρουσίασης της εργασίας σε κοινό.
 • Πιθανής παρουσίασης της εργασίας σε συνέδριο ή περιοδικό.

Επιλογή θέματος

Η επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω επισημάνσεις:

 • Το θέμα να είναι όσο το δυνατόν πρωτότυπο, εντός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και να προάγει την επιστήμη.
 • Να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα τόσο του φοιτητή όσο και του εισηγητή της πτυχιακής εργασίας.
 • Να υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές πηγές για τον ακριβή προσδιορισμό του περιγράμματος εκπόνησης αλλά και των στόχων.
 • Να αποφεύγονται γενικά θέματα ή θέματα εντυπωσιασμού χωρίς επιστημονικό ενδιαφέρον.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Με την ανάληψη του θέματος μιας πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής πρέπει να ξεκινήσει με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της επιστημονικής περιοχής που καλύπτει η πτυχιακή εργασίας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πρέπει απαραίτητα να πραγματοποιείται στο αρχικό στάδιο για τους εξής λόγους:

 • Διερεύνηση του σταδίου αντιμετώπισης του θέματος στη διεθνή βιβλιογραφία.
 • Εντοπισμός αδυναμιών ή ελλείψεων στην αντιμετώπιση του θέματος.
 • Ανασκόπηση των τεχνικών αντιμετώπισης με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων για σύγκριση με τη δική μας εργασία.
 • Διερεύνηση κατευθύνσεων που δεν έχουν ερευνηθεί ή έχουν προταθεί για μελλοντική έρευνα.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί να γίνει μέσω της Βιβλιοθήκης του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Πολύ μεγάλες δυνατότητες προσφέρει επίσης η αναζήτηση μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL LINK http://www.heal-link.gr/). Αναζήτηση μέσω λέξεων-κλειδιών μπορεί να γίνει στους καταλόγους μεγάλων εκδοτικών οίκων (http://www.heal-link.gr/journals/publishers.jsp). Μερικοί από αυτούς είναι: Elsevier (ScienceDirect), Springer Link, Kluwer, SAGE, Willey Intescience, κλπ. Αναζήτηση δημοσιευμένων εργασιών μπορεί να γίνει και στο Google Scholar (https://scholar.google.gr).

Εκπόνηση

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος, με συνέπεια και επιμέλεια όπως αρμόζει σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα.

 • Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καθορίζεται ο στόχος της εργασίας και ο οδικός χάρτης πραγματοποίησής της.
 • Σχεδιάζεται το περίγραμμα εκπόνησης και πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όπως παραγγελία υλικών, σχεδίαση κυκλωμάτων, προετοιμασία οργάνων ή συστημάτων.
 • Συγκέντρωση πειραματικών δεδομένων.
 • Ανάλυση των δεδομένων.
 • Συζήτηση με τον επιβλέποντα καθηγητή.
 • Σημειώσεις σε κάθε βήμα οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο της συγγραφής.

Συγγραφή

Η συγγραφή αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα στάδια της πτυχιακής εργασίας γιατί πρέπει με σαφή αλλά επιστημονικό τρόπο να παρουσιαστεί η επιτελεσθείσα εργασία αφού πρώτα αξιολογηθούν τα συγκεντρωθέντα δεδομένα και συγκριθούν με τα αντίστοιχα δεδομένα παρόμοιων εργασιών. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:

 • Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη σύμφωνα με το πρότυπο και τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Τμήμα.
 • Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη γλώσσα, την ορθογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό.
 • Πρέπει να αποδίδονται σωστά οι επιστημονικοί όροι, τόσο οι Ελληνικοί όσο και οι ξενόγλωσσοι.

Διάρκεια

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος:

 • Η διάρκεια της πτυχιακής εργασίας είναι 6 μήνες από την έγκριση του θέματος από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Εάν η πτυχιακή εργασία απορριφθεί κατά την εξέταση, τότε επαναλαμβάνεται για μια μόνο φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Δομή

 • Η Περίληψη πρέπει να περιέχει μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του θέματος της πτυχιακής εργασίας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται το θέμα χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαβάσματος του κύριου μέρους της. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να αποφεύγονται τεχνικοί όροι και αναλυτικές περιγραφές. Η περίληψη πρέπει να γράφεται στο τέλος της πτυχιακής εργασίας, να είναι έως 300 λέξεις και να αναγράφεται και στα Αγγλικά. Κάτω από την περίληψη πρέπει να υπάρχουν 4-5 λέξεις κλειδιά.
 • Η Εισαγωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1) Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, 2) τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 3) το σκοπό της και 4) τα ερευνητικά θέματα-πεδία που θα εξεταστούν κατά την εκπόνησή της.
 • Η εργασία δομείται με τη μορφή κεφαλαίων, κάθε ένα από τα οποία εκφράζει μια θεματική ενότητα (Εισαγωγή, Μέθοδος 1, Μέθοδος 2, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Προτάσεις για συνέχιση). Τα κεφάλαια συνήθως έχουν μια μικρή εισαγωγή, πρέπει να έχουν λογική ακολουθία, μπορούν να δομούνται από ενότητες και να καταλήγουν στη σύνοψη του κεφαλαίου.
 • Στα Συμπεράσματα πρέπει να αναφέρονται και να σχολιάζονται επαρκώς: 1) Τα σημαντικότερα πορίσματα της εργασίας, 2) ο βαθμός εκπλήρωσης των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί και τα προβλήματα που υπήρξαν για τη μη υλοποίηση μερικών από αυτούς, 3) τα θέματα που παραμένουν ανοικτά και πρέπει να διερευνηθούν επαρκέστερα.
 • Στο Παράρτημα παρατίθενται όλες οι επί μέρους τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση, επεξήγηση αλγορίθμων, κώδικας, πίνακες, κλπ.

Μια καλογραμμένη, περιεκτική και συνεκτική πτυχιακή εργασία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80 σελίδες.

Λογοκλοπή

Το σημαντικότερο παράπτωμα στην εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας είναι η λογοκλοπή (plagiarism). Λογοκλοπή καλείται η οικειοποίηση απόψεων, ιδεών, κειμένων άλλων ατόμων χωρίς να γίνεται αναφορά σε αυτά. Δηλαδή, να παρουσιάζουμε εργασία που έχει κάνει κάποιος άλλοας σαν να είναι δική μας. Η λογοκλοπή, εκτός από τον παραπτωματικό της χαρακτήρα, αποτελεί και εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης γιατί ανακυκλώνει την ήδη υπάρχουσα γνώση. Στον ακαδημαϊκό χώρο, η αναφορά σε εργασίες άλλων γίνεται με το σύστημα των αναφορών (references).

Ο συνηθισμένος τρόπος λογοκλοπής είναι το γνωστό “copy-paste”, με το οποίο μεταφέρουμε έτοιμο κείμενο κάποιας άλλης εργασίας ξεχνώντας να το βάλουμε σε εισαγωγικά και να αναφέρουμε την πηγή.

Ο φοιτητής πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα κατά τη συγγραφή της πτυχιακής του εργασίας, γιατί η λογοκλοπή αποτελεί παράπτωμα και επιφέρει νομικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, το παράπτωμα της λογοκλοπής μπορεί να επιφέρει τη διαγραφή από το Τμήμα, την ανάκληση πτυχίου, κλπ.

Πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή να τηρεί τους όρους και κανόνες συγγραφής μιας πτυχιακής εργασίας και να αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν στη λογοκλοπή.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας υπάρχουν οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την εργασία. Σε όποιο μέρος της εργασίας χρησιμοποιούνται πληροφορίες, κείμενα ή απόψεις άλλων θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στις βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετώντας τον αύξοντα αριθμό της αναφοράς, π.χ. [13] ή [1, 13] ή [1-5].

Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας υπάρχουν οι βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες:

Αναφορά σε άρθρο επιστημονικού περιοδικού

[1] J. Zhang, G. G. Hanauer, “The Application of Mean Field Theory to Image Motion Estimation”, IEEE Trans. on Image Processing, vol. 4, no. 1, pp. 19-32, 1995.

Αναφορά σε άρθρο συνεδρίου 

[6] W. Woo, A. Ortega, “Stereo image compression with disparity compensation using the MRF model”, Proc. SPIE VCIP, vol. 2727, pp. 28-41, 1996. 

Αναφορά σε βιβλίο 

[10] Jean-Luc Starck, F.D. Murtagh, A. Bijaoui, “Image processing and data analysis: The Multiscale Approach”, Cambridge University Press, 1998.

Αναφορά σε άλλη πτυχιακή εργασία 

[3] Ι. Μελετόπουλος, “Τεχνικές σύνταξης πτυχιακής εργασίας”, Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, 2004. 

Συνοπτική Περιγραφή

 Η συνοπτική περιγραφή της πτυχιακής εργασίας είναι μια περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά, η οποία θα αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος έτσι ώστε το ερευνητικό έργο να γίνεται ευρύτερα γνωστό. Η δομή της συνοπτικής περιγραφής θα ακολουθεί τη δομή της πτυχιακής εργασίας αλλά το μέγεθός της δεν θα ξεπερνά τις 5 σελίδες.

Το πρότυπό της μπορεί να είναι αυτό που χρησιμοποιείται για τα Συνέδρια eRA του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (http://era.teipir.gr/conference-info).