Τεχνολογία Βιομηχανικού Λογισμικού, Πρότυπα Ποιότητας, Λειτουργικά Συστήματα, Ελεγκτές Πεδίου, Συστήματα Διαχείρισης Πόρων

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Καρακούσης Δημήτρης

Περιγραφή Εργασίας

Στην παρούσα εργασία, που είναι χωρισμένη σε 10 κεφάλαια και στηρίχθηκε σε επιστημονικά κείμενα, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια μικρή ιστορική ανασκόπηση  για την συμβολή της βιομηχανικής Πληροφορικής και συγκεκριμένα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν τα υπόλοιπα κεφάλαια με το πρώτο να κάνει αναφορά στην τεχνολογία του βιομηχανικού λογισμικού  δίνοντας στοιχεία για την βιομηχανική πληροφορική στην Ελλάδα, το βιομηχανικό λογισμικό και τις γλώσσες προγραμματισμού των εργασιομηχανών. Αναφέρθηκαν αναλυτικά τα πρότυπα ποιότητας βιομηχανικού λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα. Σε άλλο κεφάλαιο έγινε αναφορά για τους ελεγκτές πεδίου περιγράφοντας την δομή τους. Μια αναλυτική αναφορά έγινε και στα συστήματα διαχείρισης πόρων και στα επιμέρους επίπεδα τους αλλά και στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων. Τέλος, παρουσιάζονται μια λίστα με παραδείγματα βιομηχανικού λογισμικού και που βρίσκουν εφαρμογή αυτά.