Σχεδιασμός Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Πληροφορίες Εργασίας

Σπουδαστές:
  • Κάλλα Γεωργία

Περιγραφή Εργασίας

Στη σύγχρονη εποχή η βιομηχανία παραγωγής προϊόντων περιλαμβάνει αρκετές δραστηριότητες μεταξύ των οποίων είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ενέργειες από την επινόηση του προϊόντος μέχρι και τη διάθεσή του στην αγορά. Οι διαδικασίες σχεδίασης και κατασκευής είναι αρκετά σύνθετες, γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο να διαχωριστούν με στόχο την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας του. Ο σχεδιασμός εκτός από την επινόηση του προϊόντος περιλαμβάνει επιπλέον ενέργειες όπως είναι η αρχική σχεδίαση και η μοντελοποίηση. Αντίστοιχα, η κατασκευή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό παραγωγής, την υλοποίηση της ιδέας και την εφαρμογή του ποιοτικού ελέγχου.

     Ο τομέας της σχεδίασης προϊόντων είναι εξαιρετικά κερδοφόρος, με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες να λειτουργούν σε ένα ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η αποτελεσματική σχεδίαση, η ταχεία και η αποδοτική κατασκευή αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη βιωσιμότητα των προϊόντων στην αγορά. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις απαραίτητη είναι η συνεισφορά της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

     Σύμφωνα με τον Marc Weiser [Want Roy 2010, σελ. 4]: «Οι πιο περισπούδαστες τεχνολογίες είναι εκείνες που εξαφανίζονται. Πλέκουν τον εαυτό τους στο ύφασμα της καθημερινής ζωής έτσι ώστε να μην διακρίνονται από αυτό». Οι υπολογιστές τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο χώρο στη ζωή μας και τις δραστηριότητές μας. Η βοήθεια που μας προσφέρουν στην εκτέλεση κάθε είδους εργασίας και οι ευκαιρίες που παρέχουν για αναζήτηση πάσης φύσεως πληροφορίας και επίλυση κάθε είδους προβλήματος είναι αδιαμφισβήτητες, ενώ ποικίλες είναι οι εφαρμογές τους και στον τομέα της ψυχαγωγίας. Με την μείωση του μεγέθους τους και την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, το όραμα του Weiser γίνεται πράξη και ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσής τους σε αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, με στόχο την υποβοήθηση καθημερινών δραστηριοτήτων μας και την διασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας, ευεξίας και ασφάλειας. Στην δύση της ζωής μας όπου γινόμαστε ολοένα και πιο ευάλωτοι και χρήζουμε βοήθειας οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορούν άραγε να γίνουν «φύλακας άγγελος»; Είναι αρκετά ώριμες αυτές οι τεχνολογίες για εφαρμογή τους σε ευρεία κλίμακα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό και ποια είναι η προοπτική τους για το μέλλον; Αξίζει να θυσιαστεί ένα μέρος της ιδιωτικότητάς μας ώστε να εξασφαλίσουμε ανεξάρτητη διαβίωση στο δικό μας χώρο μέχρι τα βαθιά μας γεράματα;